Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga interne i eksterne reprezentacije (ugostiteljske usluge)

Datum objave: 31.01.2020. 08:48 / Izvor: Akta.ba, 23.01.2020.

Broj:11-3-02-34 /20

Sarajevo, 23.01.2020. godine

 

Na osnovu člana 4., člana b.stav (1) i člana 18. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br.39/14), te odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 104/14 i 66/16), a na osnovu Plana javnih nabavki Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, za period januar-mart 2020. godine, broj 11-3-02-127/20 od 13.01.2020. godine, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH donosi:

 

ODLUKU

o pokretanju postupka nabavke usluga iz Aneksa II Dio B ZJN: interne i eksterne reprezentacije (ugostiteljske usluge)

 

Član 1. (Predmet)

 

Ovom odlukom pokreće se postupak dodjele ugovora za pružanje ugostiteljskih usluga, koje se odnose na Aneks II Dio B Zakona o javnim nabavkama. JRJN oznaka: 55000000-0.

 

Dodjela ugovora za pružanje ugostiteljskih usluga provešće se u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 2. (Vrijednost nabavke)

 

Procijenjena vrijednost nabavke za period januar-mart 2020. godine iznosi 4.000,00 KM sa PDV-om.

 

Član 3. (Način realizacije)

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za pravne i opšte poslove Ministarstva, odsjek za materijalno-finansijske poslove.

 

Član 4. (Objava Javnog poziva)

 

U skladu sa ovom Odlukom, Ugovorni organ će objaviti Javni poziv za dostavu ponuda na svojoj \^eć stranici.

 

Član 5.

(Stupanje na snagu)

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: