Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(pregovarački postupak) Nabavka usluga reklamiranja preduzeća povodom dana Opštine Mrkonjić Grad i manifestacije Izbor najboljeg sportiste i sportskog kluba za 2019. godinu u organizaciji Opštine Mrkonjić Grad

Datum objave: 05.02.2020. 09:31 / Izvor: Akta.ba, 05.02.2020.

MH ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE“

ZP “HIDROELEKTRANE NA VRBASU” A.D.,

Mrkonjić Grad

 

Broj: 06-230/20

Datum: 31.01.2020.

 

PREDMET: Poziv za učestvovanje u pregovaračkom postupku (bez objave obavještenja) i dostavljanje inicijalne ponude za nabavku usluga – Reklamiranje preduzeća povodom dana Opštine Mrkonjić Grad i manifestacije „Izbor najboljeg sportiste i sportskog kluba za 2019. godinu“ u organizaciji Opštine Mrkonjić Grad

 

Poštovani,

Na osnovu člana 21. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), i na osnovu Posebne odluke o pokretanju postupka nabavke, broj: UP-27/20 od 28.01.2020. godine, upućujemo Vam ovaj poziv za dostavljanje inicijalne ponude u pregovaračkom postupku za nabavku usluga – Reklamiranje preduzeća povodom dana Opštine Mrkonjić Grad i manifestacije „Izbor najboljeg sportiste i sportskog kluba za 2019. godinu“ u organizaciji Opštine Mrkonjić Grad.

 

1.Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: MH ERS Zavisno preduzeće „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad,

Adresa: Svetog Save 13, 70260 Mrkonjić Grad

IDB/JIB: JIB ugovornog organa: 4401195230004

IB ugovornog organa: 401195230004

Telefon: 050/225-300; 050/225-317

Faks: 050/211-352

Web adresa: www.henavrbasu.com

 

2.Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osobe: Svjetlana Galić, Jelena Zlatanović

Telefon: 050/225-322

Faks: 050/211-352

e-mail: s.galic@henavrbasu.com

 

3.Nema privrednih subjekata sa kojima je ugovorni organ u sukobu interesa.

 

4. Redni broj nabavke

Broj nabavke: 06-230/20

Referentni broj iz Plana nabavki: Predmet nabavke se nalazi u Prijedlogu Plana nabavki za 2020. godinu, kao dio stavke broj 3 (Usluge reklame i propagande) u grupi usluga trećih lica.

Broj prethodnog informacionog obavještenja: Nije objavljen

 

5. Podaci o postupku javne nabavke

5.1. Vrsta postupka javne nabavke: Pregovarački postupak bez objave obavještenja

5.2. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV): 7.000,00 KM

5.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci Usluge

 

6. Opis predmeta nabavke

Predmet ovog postupka je nabavka usluga – Reklamiranje preduzeća povodom dana Opštine Mrkonjić Grad i manifestacije „Izbor najboljeg sportiste i sportskog kluba za 2019. godinu“ u organizaciji Opštine Mrkonjić Grad, u skladu sa Posebnom odlukom o pokretanju postupka nabavke usluga, broj: UP-27/20 od 28.01.2020. godine, (šifra JRJN 79340000-9 Usluge oglašavanja i marketinga).

 

7. Podjela na lotove: Ne

 

8. Mjesto izvršenja usluga: Kod dobavljača

 

9. Rok izvršenja usluga: Za vrijeme održavanja manifestacije

 

10. Sadržaj ponude

Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, ponuđač je dužni dostaviti:

1) Popunjen Obrazac za dostavljanje ponude – usluge, koja je data u dokumentaciji zahtjeva za dostavljanje ponuda - Aneks 1.

2) Ponudu sačinjenu na Obrascu za cijenu ponude koju je ponuđač dužan popuniti, potpisati i ovjeriti sa cijenom bez obračunatog PDV-a, kako je dato u tenderskoj dokumentaciji - Aneks 2.

3) U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti (član 46. Zakona) ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrovani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi s predmetom nabavke -

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

4) Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Pismena izjava je sastavni dio tenderske dokumentacije - Aneks 3.

 

U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je ponuđač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju  da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

 

5) Ovjeren i popunjen Nacrt Ugovora - Aneks 4. Svaku stranu Nacrta Ugovora koji je dat uz zahtjev za dostavljanje ponude, ponuđač (ovlašteno lice ponuđača) je obavezan da popuni i parafira, te priloži uz ponudu.

 

11. Način podnošenja ponude i rok:

Ponuđač snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njegove ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani (pod čvrstim uvezom minimalno se smatra provučen jemstvenik kroz ponudu i opečećen) na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Upustva za pripremu modela tenderske dokumetacije i ponude. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

 

Ponuda se dostavlja samo u originalu.

 

Ponuda se predaje na protokol ugovornog organa, u kancelariji br. 34 ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

 

Naziv ugovornog organa: ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad

Adresa ugovornog organa: Ul. Svetog Save br.13, 70260 Mrkonjić Grad

 

PONUDA ZA NABAVKU

„Navesti tačan naziv predmeta nabavke“

Broj nabavke:

„NE OTVARAJ“

 

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede slijedeće:

 

Naziv ponuđača

Adresa ponuđača

 

Ponuđač može izmijeniti ili dopuniti svoju ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda.

Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

 

IZMJENA/DOPUNA/POVLAČENjE PONUDE ZA NABAVKU PRAVNIH USLUGA

„Navesti tačan naziv predmeta nabavke“

Broj nabavke:

„NE OTVARAJ“

 

12. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

Ponuda se dostavljaju na način definisan u tački 11. ove tenderske dokumentacije i to:

Ugovorni organ: MX „Elektroprivreda Republike Srpske" - Zavisno preduzeće „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad

Ulica i broj: Svetog Save 13, 70260 Mrkonjić Grad

Soba broj: 34

Datum: 10.02.2020. godine

Vrijeme do kada se primaju ponude: 15:00 časova

 

13. Kriterij dodjele ugovora i cijena

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovu kriterija:

13.1 Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude.

13.2 Sve cijene moraju biti izražene u konvertibilnim markama (BAM). Ponuđači koji svoje ponude dostave u nekoj drugoj valuti će biti neprihvatljive i kao takve biće odbačene.

13.3 Cijena koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.

 

14. Preferencijalni tretman domaćeg

14.1 Ugovorni organ će u svrhu poređenja ponuda primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, br.232/2016 od 04.10.2016. godine, donesenoj od strane Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

14.2 U svrhu poređenja ponuda, ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor:

- 5% za ugovore koji se dodijeljuju u 2019. godini i do 01.06.2020. godine.

14.3 Domaće ponude su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i koja su registrovana u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini i kod kojih, u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

14.4 Preferencijalni tretman za ponuđače iz država potpisnica Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) primjenjivaće se u skladu sa odredbama tog sporazuma.

14.5 Primjena preferencijalnog faktora je isključeno u odnosu na ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i kod kojih, u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz država potpisnici CEFTE.

14.6 Domaćom ponudom se smatra i ponuda koju podnosi grupa ponuđača koju čine pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koja su registrovana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i najmanje jedno pravno ili fizičko lice sa sjedištem u Bosni i Hercegovini koje je registrovano u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini, i kod kojih, u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

 

14.7 U svrhu dokazivanja da ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg ponuđači su dužni dostaviti slijedeće:

- Izjava ponuđača

 

15. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda

Nije dozvoljeno podnošenje alternativnih ponuda.

 

16. Obrazac za cijenu ponude

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen Obrazac za dostavljanje ponude – Aneks broj 1 i Obrazac za cijenu ponude - Aneks broj 2, u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani u pomenutim aneksima u

tenderskoj dokumentaciji, za sve stavke koje su sadržane u obrascu za cijenu ponude.

Ukupna cijena mora isto biti izražena u Obrascu za dostavljanje ponude i Obrascu za cijenu ponude. U slučaju da se cijene iz ova dva obrasca ne slažu, prednost se daje cijeni bez PDV-a iz

Obrasca za cijenu ponude. Cijena ponude u Obrascu za dostavljanje ponude piše se brojevima.

U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac za cijenu ponude u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

Ukoliko Obrazac za cijenu ponude sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obrascu ne može biti 0.

 

17. Obavještenje o dodjeli

Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, faksom i poštom. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima odluku o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

 

18. Informacije o zaštiti prava ponuđača

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

 

19. Jezik i pismo ponude

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Dokumentacija tražena tenderskim dokumentom može biti i na drugom jeziku, ali u tom slučaju obavezno se prilaže i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen.

 

20. Rok važenja ponude

Ponude moraju važiti 30 dana, računajući od dana isteka roka za dostavljanje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev.

Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžit će period važenja ponude. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude, smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda neće razmatrati u daljem toku postupka.

 

21.Grupa ponuđača

21.1 U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, ugovorni organ će ocjenu ispunjenosti kvalifikacionih uslova od strane grupe ponuđača izvršiti na slijedeći način:

- uslove koji su navedeni tačkom 10. pod 3) i pod 4) TD moraju ispunjavati svaki član grupe ponuđača pojedinačno, te svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uslova, na način na koji su predviđeni da se dostavljaju dokazi;

21.2 Grupa ponuđača koja želi učestvovati u ovom postupku javne nabavke dužna je dostaviti orginal ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu ponuđača radi učešća u postupku javne nabavke, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnije ponude. Navedeni pravni akt mora sadržavati: ko su članovi grupe ponuđača sa tačnim identifikacionim elementima; ko ima pravo istupa, predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupaponuđača. Ukoliko ponuđač ne dostavi definisani pravni akt sa definisanim sadržajem, ugovor će se dodijeliti sljedećem ponuđaču sa rang liste.

21.2 Ukoliko se ponuđač odlučio da učestvuje na tenderu kao član grupe ponuđača, ne može učestvovati i samostalno sa svojom ponudom u istom tenderu, niti kao član druge grupe ponuđača, odnosno postupanje suprotno zahtjevu ugovornog organa će imati za posljedicu odbijanje svih ponuda u kojima je taj ponuđač učestvovao.

 

21.3 Grupa ponuđača ne mora osnovati novo pravno lice da bi učestvovala u ovom postupku javne nabavke.

ANEKS 1 – Obrazac za dostavljanje ponude

ANEKS 2 – Obrazac za cijenu ponude

ANEKS 3 – Izjava u vezi sa članom 52. Zakona

ANEKS 4 – Nacrt ugovora

 

v.d. D i r e k t o r:

mr Goran Milanović

 

 

POZIV I PRILOZI

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: