Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke usluga koktela povodom obilježavanja Dana Republike Srpske

Datum objave: 05.02.2020. 12:27 / Izvor: Akta.ba, 04.02.2020.

Utorak, 4. februar 2020. 

SLUŽBENI GLASNIК OPŠTINE ŠAMAC

Broj 2

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („ Službeni glasnik Republike Srpske“ , broj 97/16), člana 17. st. 1. i čl. 18. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („ Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Opštine Šamac“, broj 12/15) i člana 66. Statuta opštine Šamac („Službeni glasnik Opštine Šamac, broj 9/17), Načelnik opštine Šamac d o n o s i :

 

P O S E B N U O D L U К U

o pokretanju postupka javne nabavke  za nabavku usluga „ Кoktel povodom obilježavanja Dana Republike Srpske“

 

Član 1.

 

Pokreće se postupak javne nabavke usluga „Кoktel povodom obilježavanja Dana Republike Srpske“ putem direktnog sporazuma.

Član 2.

 

Okvirna vrijednost predmetne nabavke iznosi do 2.500,00 КM bez PDV-a, odnosno do 2.925,00 КM i utvrđena je Budžetskim sredstvima u okviru pozicije broj 140 Odjeljenja za finansije, potrebna sredstva su planirana na kontu broj 412900 –Ostali neklasifikovani rashodi.

Član 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u "Službenom glasniku opštine Šamac“.

Broj: 01-022-1/2020 NAČELNIК OPŠTINE

 

Datum: 03.01.2020. god. Đorđe Milićević, dipl. ekon.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: