Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga održavanja kopir aparata i punjenje tonera

Datum objave: 05.02.2020. 12:31 / Izvor: Akta.ba, 04.02.2020.

Utorak, 4. februar 2020. 

SLUŽBENI GLASNIК OPŠTINE ŠAMAC

Broj 2

 

Na osnovu člana člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske, broj 97/16), člana 17. st. 1. i čl. 18. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik  48 BiH " , broj 39/14), člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Opštine Šamac“ broj 12/15) i člana 66. Statuta opštine Šamac („Službeni glasnik Opštine Šamac, broj 9/17), Načelnik opštine Šamac d o n o s i :

 

O D L U К U

o pokretanju postupka javne nabavke "Nabavka usluge održavanja kopir aparata i punjenje tonera“

 

Član 1.

Pokreće se postupak javne nabavke usluga „ Nabavka usluge održavanja kopir aparata i punjenje tonera“ putem direktnog sporazuma.

Član 2.

Okvirna vrijednost predmetne nabavke iznosi do 5.982, 91 КM bez PDV-a, odnosno do 7.000 КM sa PDVom i utvrđena je Planom javnih nabavki za 2020. godinu u okviru pozicije broj 0140 Odjeljenja za finansije, potrebna sredstva su planirana na kontu br. 412500 –Rashodi za tekuće održavanje.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u "Službenom glasniku opštine Šamac“

 

Broj: 01-022-10/2020

NAČELNIК OPŠTINE

 

Datum: 24.01.2020. god. Đorđe Milićević, dipl. ekon.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: