Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga izrade projekta za rekonstrukciju i sanaciju škola

Datum objave: 05.02.2020. 13:05 / Izvor: Akta.ba, 23.12.2019.

SG br.1

1/1

 

Broj: 02-014-7-181D9 

Datum: 23.12.2019.

 

Ha osnovu člana 13. sgav 1., a u vezi sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama Bosnei Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), shodno članu 59. Zakona o lokalnoj samoupravi S.Sl. glasnik PC", broj 97/16), te člana 74. Statuta opštine Pegrovo („Sl. glasnik opštine Petrovo", broj 8/17), Načelnik opštine Petrovo, donosi

 

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke usluga: „Izrada projekta za rekonstrukciju i sanaciju škola"

 

Član 1.

 

Prisgupa se pokretanju postupku javne nabavke usluga: „Izrada projekta za rekonstrukciju i sanaciju škola"

 

Član 2.

 

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se putem direktnog sporazuma, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama  Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Pravilnikom o direktnom sporazumu (Službeni glasnik opštine Pegrovo broj 1/15), te ostalim podzakonskim aktima iz oblasti javnih nabavki.

 

Član 3.

 

Procijenjena vrijednost ove javne nabavke iznosi 2.564,10 KM bez PDV-a, dok sa PDV-om procijenjena vrijednost ove javne nabavke iznosi 3.000,00 KM. Sredstva za nabavku usluga iz člana 1. ove Odluke obezbijeđena su iz budžeta opštine Pegrovo za 2019. godinu, sa konta broj: 513 718- Projektna dokumentacija.

 

Član 4.

 

Za realizaciju ove Odpuke zadužuje se Komisija za javne nabavke opštine Petrovo i Opštinska uprava opštine Petrovo.

 

Član 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku opštine Pegrovo".

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: