Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju nabavke usluga deratizacije i dezinsekcije zgrade Centra

Datum objave: 06.02.2020. 07:51 / Izvor: Akta.ba, 29.01.2020.

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILACA FBIH 

 

Broj: 01-11- 49-01 -2.19/20

Sarajevo, 29.01.2020.godine

 

Na osnovu člana 18. Stav 1.), u vezi sa članom 4. i članom 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj:39/15) i člana 4. Pravilnika o direktnom sporazumu JU Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (broj: 05-14-803- 08/14 od 18.12.2014.godine), u skladu sa tačkom 2.19. Plana javnih nabavki za 2020.godinu (broj: 01-11- 25-02/20 od 17.01.2020.godine) direktor Centra d o n o s i:

 

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE -POSTUPAK DODJELE UGOVORA O NABAVCI USLUGA DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE ZGRADE CENTRA-

( Predmet javne nabavke)

Provest će se postupak javne nabavke usluga deratizacije i dezinsekcije zgrade JU Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ugovor sa izabranim ponuđačem zaključiće se jednokratno do izvršenja usluge.

 

II

(Procijenjena vrijednost javne nabavke)

Vrijednost nabavke iz člana 1. ove Odluke iznosi cca 1.000, 00 KM (bez PDV-a).

 

III

(Izvor finansiranja javne nabavke)

Plaćanje javne nabavke izvršiti će se sa konta 613900 Budžeta Federacije BiH.

 

IV         

(Vrsta postupka javne nabavke)

Postupak će provesti Komisija za javne nabavke Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH, imenovana Odlukom broj:01-l 1-24-02/20 od 17.01.2020.godine, u skladu sa odredbama člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH i Pravilnikom o direktnom sporazumu CEST F BiH ( broj:05-14-803-08/14 od 18.12.2014.godine).

 

V          

(Rokovi)

Postupak javne nabavke iz člana 1. ove Odluke provest će se od 29.01.2020.godine do 10.02.2020.godine.

(Naknada za rad Komisije za javne nabavke)

Za izvršene poslove u predmetnom postupku, nakon podnošenja Izvještaja o provedenim procedurama, predsjedniku Komisije, članovima i sekretaru u Komisiji pripada naknada u skladu sa članom 41.Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj:45/10) i odredbama Uredbe o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH",br. 48/14,77/14,97/14 i 58/15).

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: