Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga oglašavanja (objavljivanje tendera, oglasa i čestitki)

Datum objave: 06.02.2020. 12:26 / Izvor: Akta.ba, 05.02.2020.

POZIV

ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA USLUGA OGLAŠAVANjA (OBJAVLjIVANjE TENDERA, OGLASA I ČESTITKI)

 

a) Naziv ugovornog organa:

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA BOSNE I HERCEGOVINE

 

đ) Opis predmeta nabavke i tehiičke siecifikacije:

PREDMET JAVNE NABAVKE: USLUGA OGLAŠAVANjA (OBJAVLjIVANjE TENDERA, OGLASA II ČESTITKI) PO POTREBI

JRJN 79341000-6 USLUGE OGLAŠAVANJA (USLUGE IZ ANEKSA II DIO V ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)

 

c) Procijenjena vrijednost nabavke:

DO 15.384.61 KM BEZ PDV-A (DO 18.000.00 KM SA PDV-OM) ZA 2020. GODINU

 

d) Kriterij za izbor ponude u skladu s članom 64. Zakona:

PONUDOM SE SMATRA SVAKA FAKTURA IZDATA U SKLADU S ODREDBAMA POZITIVNIH PROPISA IZ OBLASTI POREZA.

 

e) Način dostavljanja ponude:

PUTEM POŠTE, FAKSA ILI ELEKTRONSKI

 

Adresa na koju se ionuda dostavlja:

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I GRANSPORTA BOSNE I HERCEGOVINE

Trg BiH 1

71000 Sarajevo

FAX: 033/284-751 ili 033/707-697 IMEJL: kabinet@mkt.gov.ba

 

g) Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od čegiri godine:

USLUGE ĆE SE PRUŽATI SUKCESIVNO, PREMA POTREBI U TOKU 2020. GODINE, RAČUN ZA IZVRŠENU USLUGU ĆE SE SMATRATI UGOVOROM OD JEDNOG ILI VIŠE DOBAVLjAČA.

 

h) Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i vrijeme):

31.12.2020. GODINE DO 12:00 SATI. 

 

Uslovi i zahtjevi koje ponuđači grebaju ispuniti:

DA SU REGISTROVANI ZA PRNDMETNU DJELATNOST

Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošta 

AIDA ALIBEGOVIĆ 033/707-624 aida.alibegovic@mkt.gov.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: