Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga hotelskog smještaja u zemlji (noćenje) na lokaciji Sarajevo

Datum objave: 07.02.2020. 08:07 / Izvor: Akta.ba, 06.02.2020.

Bosna i Hercegovina

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

www.bhas.gov.ba

 

  

Broj: JN1 -16-4-41D-18/19 

Datum: 05.02.2020. godine

 

Poštovani,

Pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za uslugu: Hotelski smještaj u zemlji (noćenje sa doručkom) na lokaciji Sarajevo

Predmet nabavke je: hotelski smještaj (noćenje sa doručkom) za 2020. i 2021. godinu. Svi detalji su opisani u tenderskoj dokumentaciji koja je objavljena na Web stranici Agencije za statistiku BiH (www.bhas.gov.ba). Predmetna nabavka će se obaviti u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), i u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B ZJN-a BiH, ("Službeni glasnik BiH", br.66/16).

Kontakt osoba: Anel Grabovica, tel. 033/911-953; fax: 033/220-622; e-mail: anel.grabovica@bhas.gov.ba

 

Dostaviti:

1. Naslovu

2. a/a 

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - Hotelski smještaj u zemlji (noćenje) na lokaciji Sarajevo 

 

Agencija za statistiku bosne i hercegovine

Broj: JN1-16-4-41D-17/19

Datum: 05.02.2020. godine

 

U skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu Zakon, „Službeni glasnik BiH, broj: 39/14), i u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II dio B ZJN-a ("Službeni glasnik BiH", br. 104/14 i 66/16) pozivamo Vas da nam dostavite ponudu

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge - hotelski smještaj u zemlji (noćenje) na lokaciji Sarajevo.

 

1. Opšti podaci o ugovornom organu

1.1. Agencija za statistiku BiH Sarajevo, ul. Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, BiH.

1.2. Jedinstveni idenfikacioni broj: JIB 4200200670004

1.3. Telefon: 033/911-911; fax: 033/220-622; e-mail: bhas@bhas.gov.ba; web adresa: www.bhas.gov.ba

1.4. Kontakt osoba za informacije ili pojašnjenja vezana za tendersku dokumentaciju: Anel Grabovica, kontakt tel. 033/911-953, e-mail: anel.grabovica@bhas.gov.ba

1.5. Kod ugovornog organa ne postoje privredni subjekti koji se, u planiranom postupku javne nabavke mogu pojaviti kao učesnici, a koji su u situacijama (sukob interesa) iz člana 52. Zakona.

1.6. Predmeta nabavka je predviđena Projekcijom budžeta za predmetne godine 2020. i 2021. a provodi se u skladu sa čl. 8. ZJN- a JRJN- 55110000-4.

1.7. Za nabavku usluge procijenjena je vrijednost do 4.000,00 KM sa PDV-om /godišnji nivo/ na lokaciji Sarajevo.

1.8. Nakon provedenog postupka javne nabavke zaključiće se ugovor o predmetnoj nabavci usluge. Predviđeno zaključenje okvirnog sporazuma.

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovoj tenderskoj dokumentaciji.

Napomena: Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između ugovornog organa i kandidata/ponuđača obavljat će se, u pisanom obliku, putem poštanske pošiljke, telefaksa, e-pošte ili kombinacijom istih. Sve informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke mogu se dobijati isključivo od osoba navedenih kao kontakt osobe za predmetnu nabavku. U suprotnom razmjena informacija nije valjana.

 

2. Podaci o predmet javne nabavke

2.1. Predmet javne nabavke je usluga: Hotelski smještaj u zemlji (noćenje) za period 2020. i 2021. godinu na lokaciji Sarajevo; JRJN 55110000-4.

2.2. Usluga za predmetnu nabavku sastoji se u sljedećem: noćenje sa doručkom u hotelima do četiri zvjezdice. Lokacija hotela mora daje u užem jezgru grada Sarajevo.

2.3. Obrazac za cijenu ponude je sastavni dio TD.

2.4. Mjesto izvršenja usluge je Sarajevo. Ponuđač mora da dostavi tačan naziv ugostiteljskog objekta i njegovu lokaciju. Ponuđena cijena će važiti za ugovoreni period tj za kalendarsku 2020. i 2021. godinu. Ponuđač je u obavezi da po zahtjevu Agencije obezbijedi traženi broj soba u kritičnom terminu ili ako nema raspoloživih sopstvenih kapaciteta dužan je da to obezbjedi kod drugih hotelijera istog ili višeg ranga po ponuđenim uslovima tj cijeni datoj u ponudi.

2.5. Ugovorni organ će zaključiti ugovor.

2.6. Nabavka usluge će se izvršavati sukcesivno, prema potrebi Agencije, a na lokalitetu navedenom u tački 2.4. u periodu kalendarske 2020. i 2021. godine.

 

3. Uslovi za kvalifikaciju kandidata/ponuđača

3.1 Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki ponuđači moraju ispuniti slijedeće uslove uz obezbjeđenje potrebnih dokaza - dokumentacije kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene zahtjevom za dostavu ponuda:

3.1.1. Da nema smetnji za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi s predmetom nabavke. Kao dokaz dostaviti (uz ponudu) ovjerenu kopiju aktuelnog izvoda rješenja o upisu u sudski registar ili rješenja od nadležnog organa uprave o obavljanju predmetne djelatnosti. Datum izdavanja orginala (izvoda) ne može biti stariji od tri mjeseca računajući od dana krajnjeg roka za prijem ponuda.

3.1.2. U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača dokumentaciju iz podtačke 3.1.1 ove TD moraju posebno dostaviti svaki član grupe ponuđača.

3.1.3. Ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji i identifikacionom broju

3.1.5. Izjavu da prihvata uslove plaćanja: petnaest (15) dana po prijemu fakture.

3.1.6. Izjavu kojom se potvrđuje da dobavljač:

• ekonomski i finansijski garantuje ispravno izvršenje ugovora

• tehnički i profesionalno garantuje ispravno izvršenje ugovora

3.1.7. Ovjerenu izjavu da nema smetnji po pitanju člana 52. Zakona o javnim nabavkama. Izjava je data u prilogu TD.

3.2.Priloženi dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana krajnjeg roka za prijem ponuda i moraju biti dostavljeni u originalima ili ovjerenim kopijama.

3.3. Dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti naprijed traženu dokumentaciju na način tražen u TD, kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove za ovu nabavku, u protivnom ista se neće uzeti u razmatranje.

3.4. U slučaju ozbiljne sumnje u pogledu autentičnosti ili zbog čitljivosti kopije, ugovorni organ može zahtijevati da se na uvid dostave originalni dokumenti.

 

4. Podaci o ponudi

4.1 Sadržaj ponude i način pripreme ponude

Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije. Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

4.2. Ponuda mora sadržavati najmanje:

a) Popunjen obrazac za dostavljanje ponude,

b) Popunjen obrazac za cijenu ponude,

c) Izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama BiH, ovjerena kod nadležnog organa,

d) Iskazane cijene sa svim elementima koji je čine,kao i potrebnim objašnjenjima na način kako je definisanao ovoj TD,

e)Dokaze i izjave zahtjevane u tački 3. Uslovi za kvalifikaciju ponuđača,

f) Datum ponude, potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača,

g) Popis dokumenata ponude koji čini sastavni dio iste.

4.3. Način izrade ponude

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu, a ako nije moguće zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ista se može izraditi u dva ili više dijelova ali moraju imati kontinuitet. Ponuda mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i si. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Napomena: Pod čvrstim uvezom se podrazumjeva ponuda ukoričena u knjigu (knjižni uvez) ili ponuda osigurana jamstvenikom.

Sve strane ponude moraju biti numerisane na način daje vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude (,,S1.glasnik BiH", br. 90/14). Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način daje obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

4.4. Način dostavljanja ponude

Ponuda se može dostaviti u elektronskom obliku na e-mail adresu: anel.grabovica@bhas.gov.ba ili bhas@bhas.gov.ba kao i na faks 033/220-622 sa naznakom nabavke (uz obavezu naknadnog dostavljanja u neprovidnoj zatvorenoj koverti ili omotu: 1 (jedan) original i 1 (jednu) kopiju ponude, koja se dostavlja zajedno sa originalnom ponudom, pri čemu se jasno naznačava „original" i „kopija" ponude. Original ponude i kopija trebaju biti zapečaćeni u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom ponuđača, imenom i adresom ponuđača i ugovornog organa, sa naznakom: "Ponuda za nabavku usluge: Hotelski smještaj u zemlji (noćenje) - NE OTVARATI".

Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji (rok se odnosi i na elektronsku poštu i faks), do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču. Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj omotnici na kojoj, na prednjoj strani omotnice, mora biti navedeno: Naziv i adresa Ugovornog organa; predmet nabavke; broj nabavke iz obavještenja o nabavci sa naznakom „Ne otvarati"; a na poleđini omotnice treba da navede svoje podatke (naziv; adresu; tel/fax).

Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka roka za podnošenje ponuda. Izmjena ili povlačenje ponude mora biti izvršena u skladu sa tačkom 4.4. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: "IZMJENE PONUDE" ili "POVLAČENJE PONUDE". Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuđaču.

4.5. Način određivanja cijene ponude

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena. Cijene ponude obuhvaća sve stavke iz obrasca za cijenu ponude, jer je predmetna nabavka podjeljena po stavkama.

Cijena ponude se piše brojevima i slovima, a izražava u konvertibilnim markama (KM). U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima. U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a).

Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način daje posebno iskazan u obrascu za cijene, smatrat će se da isti nije ni ponudio.

Ukoliko ponuđač nije u PDV obveznik, ne iskazuje PDV i u obrascu za cijenu ponude, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00.

Posebno se iskazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV.

4.6 .Valuta ponude

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markala (KM). U slučaju da je cijena izražena u drugoj valuti preračun (konvezija) se vrši prema važećem kursu na dan otvaranja ponuda. Cijena je promjenljiva (važeća cijena je cijena koja je bila na dan uzimanja robe važeća i koja je prikazana na fiskalnom računu za konkretnu robu sa iskazanim umanjenje popusta ako je dat u ponudi).

4.7. Kriterij za dodjelu ugovora

Kriterij za dodjelu ugovora je: Najniža cijena.

Ponuđena cijena usluge treba uključivati sve troškove vezane za tu uslugu.

4.7.1. Ugovor se dodjeljuje dobavljaču na temelju kriterija najniže cijene sa uračunatim popustom ako je odobren a koji se mora posebno naznačiti.

Dobavljači mogu ponuditi samo jednu cijenu iskazanu u KM i ne mogu je mijenjati u periodu važenja ugovora

Ugovor se dodjeljuje ponuđačuna osnovu kriterija najniže cijene ponude.

4.8. Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani najednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavi dobavljač mogu biti napisani na drugom jeziku, u međunarodnoj upotrebi, pod uslovom da se uz njih dostavi zvaničan prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda.

4.9. Rok važenja ponude

Rok važenja ponude: Ponude moraju važiti 90 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju daje period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona o javnim nabavkama. Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važnosti ponude. Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka javne nabavke.

 

5. Rok za dostavljanje ponuda i otvaranje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda ističe 21.02.2020. god. u 11:00 sati. (adresa: Zelenih Beretki br. 26. Sarajevo)

 

6. Ostale informacije

6.1. Odredbe koje se odnose na grupu ponuđača

U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača dokumentaciju iz podtački 3.1.1 ove TD moraju posebno dostaviti svaki član grupe ponuđača.

6.2. Odredbe koje se odnose na podugovaranje

Ponuđačima je dozvoljerno podugovaranje u skladu sa uslovima propisanim članom 73. Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH", 39/14). U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno) će dati podugovaraču. U ponudi ne mora identifikovati podugovarača, ali mora se izjasniti da li će biti direktno plaćanje podugovaraču.

Ukoliko u ponudi nije identifikovan podugovarač, izabrani ponuđač je dužan, prije nego uvede podugovarača u posao, obratiti se pismeno ugovornom organu za saglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za podugovarača.

Ugovorni organ ukoliko odbije dati saglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani ponuđač dostavio zahtjev, dužan je pismeno obrazložiti razloge zbog kojih nije dao saglasnost (napr. po prijemu zahtjeva ugovorni organ je uradio određene provjere i utvrdio da podugovarač je dužnik po osnovu PDV-a).

U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.

6.3. Rok za donošenje odluke o izboru

Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju u postupku javne nabavke u roku važenja garancije za ponudu, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka garancije za valjanost ponude.

Ugovorni organ je dužan da odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavi svim ponuđačima u postupku nabavke najkanije u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana, od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke elektronskim putem, ili putem pošte, ili neposredno (ugovorni organ određuje način komunikacije u postupku javne nabavke).

Ugovorni organ će obavijestiti dobavljača čija je ponuda izabrana o datumu i mjestu zaključivanja ugovora.

6.4. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču

Plaćanje izabranom ponuđaču, odnosno podugovaraču (ako je predviđno direktno plaćanje podugovaraču) će se vršiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja fakture za realizovani ugovor, na žiro račun ponuđača, odnosno podugovarača, koji je dostavljen u ponudi, odnosno u ugovoru o pod ugovaranju.

Nema avansnog plaćanja tokom trajanja ugovora.

 

7. Dodatne informacije

7.1. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelosti snosi ponuđač.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na sljedeći način: sa Web stranice Agencije za statistiku BiH - www.bhas.gov.ba

7.2. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

Ponuđači koji dostavljaju ponude koje sadrže određene podatke koji su povjerljivi, dužni su uz navođenje povjerljivih podataka navesti i pravni osnov po kojem se ti podaci smatraju povjerljivim. Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su: a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena daje ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;

7.3. Neprirodno niska ponuđena cijena

U slučaju da ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu pripreme modela tendrske dokumentacije i ponuda, te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude. Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o tome obavjestiti ponuđača u pismenoj formi.

U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti isporučiti robu po toj cijeni, takvu ponudu može odbiti.

7.4. Uslovi iz ugovora

Ponuđeni nacrt ugovora od strane ugovornog organa se ima ispuniti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije odnosno podacima i elementima datim u ponudi. Ugovorni organ će blagovremeno obavjestiti dobvljača čija ponuda izabrana o datumu i mjestu zaključenja ugovora.

 

Pouka o pravnom lijeku

U slučaju da kandidat/ponuđač smatra da je u toku postupka javne nabavke izvršena povreda odredbi Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata istog, ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu na način i u rokovima propisanih članom 99. i članom 101. Zakona o javnim nabavkama. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa.

 

PRILOZI:

Obrazac za dostavljanje ponude Obrazac za cijenu ponude

Izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama BiH Izjava o prihvatanju uslova plaćanja

U ime ugovornog organa

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
obrazac.docx
PODIJELI: