Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka usluga provedbe pilot ispitivanja kompetencija odraslih (pilot ispitivanje PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies)

Datum objave: 07.02.2020. 09:56 / Izvor: Official Journal of the European Union, 07.02.2020.

Hrvatska-Zagreb: Usluge društvenih istraživanja

2020/S 027-061878

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Nacionalni registracijski broj: 40719411729
Poštanska adresa: Amruševa 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Izabela Vrančić
E-pošta: izabela.vrancic@asoo.hr
Telefon: +385 16274666
Telefaks: +385 16274606

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.asoo.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0004786

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Provedba pilot ispitivanja kompetencija odraslih (pilot ispitivanje PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies)

Referentni broj: VV-1/2020

II.1.2)Glavna CPV oznaka

79315000

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su usluge Provedba pilot ispitivanja kompetencija odraslih (pilot ispitivanje PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies), sukladno detaljnom opisu u Dokumentaciji o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 680 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

79342000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno opisu iz Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Opis nabave:

Provedba pilot ispitivanja kompetencija odraslih (pilot ispitivanje PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Specično iskustvo tehničkih stručnjaka / Ponder: 70 %

Cijena - Ponder: 30 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 680 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

Programme for the International Assessment of Adult Competencies

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1).

Kao dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti Naručitelj će prihvatiti:

— Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1)Podaci o određenoj struci

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Bitni uvjeti za sklapanje ugovora određeni su točkom 27. Dokumentacije o nabavi.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 05/03/2020

Lokalno vrijeme: 14:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 05/03/2020

Lokalno vrijeme: 14:00

Mjesto:

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Amruševa 4, soba br. 108, prvi kat.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

1. Tehnička i stručna sposobnost - Popis glavnih usluga (čl. 268. st.1. toč. 3. ZJN-а 2016)

Gospodarski subjekt mora dokazati da je, u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini, uredno izvršio (pružio) usluge iste ili slične predmetu nabave čija zbrojena vrijednost treba biti najmanje u iznosu procijenjene vrijednosti predmeta nabave, odnosno 1 680 000,00 HRK bez PDV-a.

Pružene usluge moraju uključivati slijedeće:

— najmanje jedno provedeno kvantitativno istraživanje, na uzorku od najmanje 1 500 ili više ispitanika, provedeno metodom računalom potpomognutog osobnog anketiranja (CAPI metoda),

— najmanje jedno statističko istraživanje izvršeno na uzorku od najmanje 1 000 ispitanika i provedeno na znanstvenom probabilističkom uzorku, prema popisu ispitanika ili adresa kućanstava metodom računalom potpomognutog osobnog anketiranja (CAPI metoda).

2. Tehnička i stručna sposobnost - Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluga (čl. 268. st. 1. toč. 4. ili 8. ZJN-a 2016)

Izjava gospodarskog subjekta s podacima o angažiranim tehničkim stručnjacima, neovisno o tome pripada li izravno gospodarskom subjektu, a koji će biti odgovorni za izvršenje ugovora o javnoj nabavi, te koji imaju stručne kvalifikacije kako je navedeno u nastavku.

Gospodarski subjekt mora raspolagati s 3 tehnička stručnjaka koji zadovoljavaju uvjete kako slijedi:

1. voditelj istraživanja – 1 tehnički stručnjak

— najmanje 5 godina iskustva rada na poslovima vođenja kvantitativnih istraživanja

2. stručnjak za provedbu istraživanja – 1 tehnički stručnjak

— najmanje 3 godine iskustva rada na poslovima provođenja istraživanja

3. stručnjak za izradu uzorka – 1 tehnički stručnjak

— najmanje 3 godine iskustva rada na poslovima izrade uzorka za znanstvena ili tržišna istraživanja.

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u rokovima iz članka 406. ZJN-a 2016.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

03/02/2020

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: