Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga televizijskog praćenja rada Skupštine opštine, značajnijih događaja i objavlјivanje obavještenja

Datum objave: 10.02.2020. 12:58 / Izvor: Akta.ba, 03.02.2020.

OŠTINA ČELINAC

 

Broj: 01/1-404-35/20

Datum, 03.02.2020. godine

 

POZIV ZA DOSTAVLjANјE PONUDE

 

  1. VRSTA POSTUPKA NABAVKE

Postupak nabavke na koju se prnmjenjuje poseban režnm shodno članu 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16)

 

2.  PREDMET NABAVKE

2.1  Nabavka usluga: Televizijsko praćenje rada Skupštine opštine, značajnijih događaja i objavlјivanje obavještenja ito:

-     Praćenje rada SO-e kroz emitovanje izvještaja sa sjedice i drugo u trajanju do 3 minuta, broj emitovanja: 12;

-     Praćenje rada Načelnika opštine i Opigginske uprave u trajanju do 2 minuta, broj mjesečnih emitovanja: 12;

-     Emitovanje čestitki sa slikom, broj emitovanja: 10;

-     Emitovanje oglasa i obavještenja, broj emitovanja: 10.

2.2  Nabavka je planirana u Plana javnih nabavki pod rednim brojem: Usluge 6.

2.3  Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a): 12.000,00 KM.

2.4  Poziv za dostavlјanje ponude biće objavlјen je na \ueđ stranici opštine Čelinac u trajanju od 14 dana.

2.5  Usluge će se pružati od dana potpisivanja ugovora u trajanju odjedne godine.

2.6  Mjesto izvršenja usluge je područje opštine Čelinac.

2.7  Ponuđaču nije dozvolјeno da dostavlјa alternativne ponude. Dostavlјanje osnovne i alternativne ponude, ili više apternativnih ponuda od strane ponuđača je razlog za odbijanje ponuđača.

2.8  Praćanje će se vršiti nakon nzvršene usluge, a na osnovu ispostavlјene fakture, u roku do 30 dana. Fakhura se ispostavlјa jednom mjesečno.

2.9  Naloge za medijsko praćenje značajnijih događaja izdaje službenik za odnose sa javnošću, po odobrenju načelnika opštine, a usluge će se izvršavati u roku od 24 sata od ispostavlјanja pismenog naloga od strane Naručioca. Prilikom pripreme i emitovanja programa ponuđač je dužan poštovati pravila novinarske struke i obezbijediti objektivno informisanje.

2.10Područje opštine Čelinac mora biti pokriveno signalom da tako da se može nesmetano pratititi program televizijske kuće. Ukoliko ugovorni organ utvrdi da ne postoji pokrivenost signalom zbog kojeg se nrogram televizijske stannce ne može pratiti na području opštine Čelinac, ponuda ponuđača će biti odbačena kao najprihvatljivija.

2.11 Nazivi oznaka iz JRJN: televizijske usluge 92220000-9

 

3 OPŠTI PODACI

Podaci o Ugovornom organu

Ugovorni organ:

Opština Čelinac

Adresa:

Prvog krajiškog proleterskog batalјona 50

IDB:

440113592001

Telefon:

051/553 010

Faks:

051/553 015

WEB adresa:

http://www.opstina-celinac.com

 

Podaci o licu zaduženom da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima:

Kontakt osobe:

Spomenka Velјko

Telefon:

051/553 016

Faks:

051/553 015

WEB

http://www.opstina-celinac.com

Ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom ove nabavke (uvid i preuzimanje poziva za dostavlјanje ponuda, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije) mogu da dobiju isklјučivo od nadležne koitakt osobe iz ove tačke, u protivnom drugi način korespodencije ugovorni organ ne smatra validiim.

 

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) ugovornog organa i nonuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlјa poštom ili lično na iršokol ugovornog organa, na adresu naznačenu u ovom pozivu.

Izuzetno komunikacija između ugovornog organa i ponuđača može se voditi i putem faksa ili na s-taP, na broj i adrssu naznačenu u ovom pozivu.

4. Uslov za učešće i pogrebni dokazi

4.1 Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, ponuđači moraju da nspunjavaju slijedeće uslove:

a) da su registrovani za obavlјanje djelatnosti koja je predmet nabavke, u skladu sa članom 46. Zakona;

4.2 Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene tačkom 4.1 poziva za dostavlјanje ponuda, i to:

a) u svrhu dokazivanja prava na obavlјanje profssionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona, ponuđač mora dostaviti Rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima i izmjeiama ili Izvod iz sudskog registra - za pravna lica ili Rjsšenje o dozvoli obavlјanja djelatnosti izdato od strane opštinskog organa - za preduzegnike. Dokazi koji se dostavlјaju moraju bitn originali ili ovjsrene kopije;

4.3 U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, utovornn organ će odbiti ponudu ukoliko je ponuđač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavjesgiti ponuđača i Agenciju za javns nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilјešku u izvještaju o postupku nabavke. Ponuđač je dužan uz ponudu dostavitn popunjsnu i ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar ) izjavu koja je sastavni dio tenderske dokumentacije, pismena izjava u vezi člana 52. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (Aneks 4).

 

5. SADRŽAJ PONUDE

Ponuđači su obavezni uz ponudu dostaviti sl,edeću dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslovs tražene zahtjevom za dostavu ponuda:

a) Popunjen obrazac za ponudu, koji je dostavlјen uz poziv za dostavlјanje ponuds (Aneks 1);

đ) Popunjen obrazac za cijenu ponude (Ansks 2);

s) Obrazac povjerlјivih informacija - ako ponuđač ima takvih informacij (Aneks

j) Dokaz da je registrovan za obavlјanje djslatnosti koja je predmet nabavke (tačka)

4.2. pod a) poziva za dostavl>anje ponuda); e) Izjava u vezi sa članom 52. Zakona, tačke 4.3 11oziva (Aneks 4); 0 Popis dokumentacije koja je priložena uz ponudu (može se dostavnti u bnlo kojem dijelu ponude).

 

6. OCJENA PONUDA

Izbor najpovolјnijeg ponuđača će se vršiti na osnovu kritsrija najniža cijena.

 

7. PRIPREMA PONUDE, NAČI DOSTAVLjANјA PONUDE I ROK

7.1 Dobavlјači snoss svs troškove u vszi sa pripremom i dostavlјanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

7.2 Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidlјive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponuds moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanjs listova (knjižni uvez ili uvez jemstvenikom), osnm garantnih dokumenata. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilјežava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve strans ponude moraju biti numerisane na način da je vidlјiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju nzvorno numerisans brojeve, onda ss ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati.

7.3 Ponuda se dostavlјa u originalu na kojoj će čitko pnsati „ORIGINAJ1 PONUDE" . Koverta sa ponudom se dostavlјa na adresu ugovornog organa: Opština Čelinac, Prvog krajiškog prolstsrskog batalјona 50, 78 240 Čelinac.

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ugovornog organa,

- naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu kovsrte,

- evidencijski broj nabavke,

- naziv prsdmsta nabavks,

- naznaka „ne otvaraj".

Ponude ss dostavlјaju na adresu: Opština Čelinac, Prvog krajnškog nrolegerskog batalјona 50, 78240 Čelinac, najkasnije do 20.02.2020. godine do 12:00 časova.

Ponude kojs budu dostavlјsns na protokol ugovornog organa nakon nsteka ovog roka, neće se uzeti u razmatranje.

7.4 Ponuđači mogu napraviti spisak (popunjsn po šemi koja se nalazi u Aneksu 3) informacija koje bi se trebale smatrati povjerlјivim.

Ukoliko lonuđač ne dostavi obrazac ili dostavi iepopunjei obrazac povjerlјivih informacija, znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatlјivom. Ako ponuđač označi povjerlјivim podatke koji se u skladu sa čpanom 11, Zakona ne mogu proglasiti povjerlјivim, ugovorni organ ih neće smatrati povjerlјivim, a ponuda dobavl*ača neće biti odbijena.

 

8. PROVOĐENјE PREGOVORA

Ugovorni organ zadržava pravo da pozove ponuđače na pregovore nakon prijema ponuda, ukoliko ocjeni na osnovu dostavlјenih ponuda da su pregovori neophodni. Ugovorni organ će imenovati komisiju za nabavke koja će provesti pregovore u skladu sa članom 9. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službsni glasnik BiH", broj: 66/16).

 

9. PREUZIMANјE DOKUMENTACIJE ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

Svn zainteresovann ponuđačn mogu preuzeti dodatnu dokumentaciju za učešće u postupku do 18.02.2020. godine. Dokumentacija se može preuzeti uz pismeni zahtjev u Opštinskoj upravi opštine Čelinac, kancelarija broj 45.

 

10. DODATNE INFORMACIJE

Naručilac će nakon isteka roka za prijem ponuda izvršiti otvaranje i analizu istih.

Ugovorni organ će, ukoliko ocijeni da pregovori nisu potrebni, izabranom ponuđaču dostaviti Odluku o izboru shodno članu 11. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama.

Obavještenje o dodjeli ugovora objavig će se u skladu sa članom 74. stav (2) Zakona.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: