Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka restoranskih usluga, hotelskih usluga - smještaja za potrebe Odjeljenja Direkcije JP

Datum objave: 10.02.2020. 15:52 / Izvor: Akta.ba, 06.02.2020.

06. Feb 20

Poziv za dostavljanje ponuda restoranske usluge za potrebe Odjeljenja Direkcije JP

 

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMARSTVA a . d . SOKOLAC

 

Broj: 06.1/0916-162-1/20

Dana: 06.02.2020. godine

 

POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA

 

Poštovani,

 

U ime JPŠ šume Republike Srpske a.d. Sokolac, pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku dodjele ugovora za hotelske usluge - usluge smještaja u 2019. godini, za potrebe Odjeljenja Direkcije Javnog preduzeća u Banjoj Luci. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" br. 66/16).

 

Poziv za dostavljanje ponuda je objavljen dana 06.02.2020. godine na web stranici ugovornog organa.

 

1. OPŠTI PODACI

 

1.1. Podaci o Ugovornom organu

Ugovorni organ: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac

Adresa: Romanijska 1, 71 350 Sokolac

IDB: 4400632340004

Telefon: 057/405-300

Faks: 057/405-341 ili 405-342

Web adresa:www.sumerepublikesrpske.org    

 

1.2. Podaci o licima zaduženim da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima:

Kontakt osoba: Tomislav Jovanović

Telefon: 057/405-335

Faks: 057/405-341,405-342

e-mail: tomislav.jovanovicta@sumers.org

 

2. OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

2.1       Predmet ugovora su hotelske usluge za potrebe Odjeljenja Direkcije Javnog preduzeća u Banjoj Luci, u 2020. godini, odnosno usluge smještaja gostiju i radnika Direkcije Javnog preduzeća. Oznaka iz JRJN: 55100000-1.

2.2       Hotel mora da ispunjava sledeće uslove:

-           Hotel visoke kategorije,

-           Restoran u sklopu hotela,

-           Apartmani u sklopu hotela,

-           Vlastiti parking,

-           Lokacija hotela u užem centru Banja Luke.

2.3       Korisnik hotelskih usluga zadržava pravo da koristi usluge hotelskog smještaja i u hotelima u drugim mjestima ili gradovima, ako priroda poslovnog puta radnika Direkcije i Odjeljenja Direkcije zahtjeva da se usluga pruža u drugim mjestima ili gradovima. U tom slučaju ovaj poziv obuhvata i hotelske usluge u drugom objektu i u drugom gradu ili mjestu, ako se takva potreba ukaže, a usluga se pravda dostavljanjem računa koji ujedno predstavlja ugovor sa dobavljačem.

Plaćanje usluga će se vršiti u roku do 30 dana od dana ispostavljanja računa.

 

3. PROCJENjENA VRIJEDNOST NABAVKE

Procjsnjsna vrijednost nabavke je do 12.000,00 KM (Bez PDV-a).

 

4.         KRITERIJUM ZA DODJELU UGOVORA

4.1       Izbor najpovoljnijeg ponuđača će se vršiti na osnovu kriterija najniže cijene;

4.2       Izbor hotela u drugom gradu će se vršiti na osnovu prirode poslovnog puta i ponude predmetnih usluga u mjestu ili gradu gdje će se usluge vršiti, o čemu će odlučiti korisnik usluga.

Nakon izvršene ocjene ponuda ugovorni organ će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dostaviti je najpovoljnijem ponuđaču, izuzev u slučaju iz tačke 4.2 kada se Odluka o izboru ne donosi.

 

5.         USLOVI KOJE PONUĐAČI MORAJU ISPUNITI (KVALIFIKACIJA)

5.1       Da bi učestvovali u postupku javne nabavke ponuđači moraju ispuniti sledeće uslove:

a)         Da su registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti u skladu sa članom 46. Zakona;

b)         Da ispunjavaju uslove iz tačke 2.2 ovog Poziva:

-           Hotel sa najmanje tri zvjezdice,

-           Restoran u sklopu hotela,

-           Apartmani u sklopu hotela,

-           Vlastiti parking,

-           Lokacija hotela u užem centru Banja Luke.

5.2       U svrhu ispunjavanja uslova iz tačke 5.1, ponuđači trebaju da dostave sledeće dokaze:

a)         Ovjerena kopija Rješenja o upisu u sudski registar i

b)         Izjavu o ispunjenosti uslova iz tačke 5.1 b) koja je sastavni dio Aneksa 1 - Obrazac za ponudu.

Za hotelske usluge u drugim mjestima ili gradovima gradovima neće se zahtjevati posebni uslovi.

5.3       Sadržaj ponude:

-           Obrazac za ponudu (Aneks 1);

-           Obrazac za cijenu ponude (Aneks 2);

-           Izjava iz člana 52. Zakona (Aneks 3);

-           Kvalifikaciona dokumentacija iz tačke 5.2 ovog poziva;

 

6.         ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem i isti će trajati od dana zaključivanja do konačne realizacije istog. Ugovorni organ će odrediti termin za zaključenje ugovora u skladu sa rokovima propisanim Zakonom o javnim nabavkama.

Za usluge koje se vrše u drugom objektu ili drugom gradu, ugovorom će se smatrati ispostavljeni račun za jednokratnu uslugu.

 

7.         NAČIN DOSTAVLjANjA PONUDE

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu ugovornog organa, na kojoj mora biti navedeno:

Naziv i adresa Ugovornog organa Naziv i adresa ponuđača Broj nabavke Naziv predmeta nabavke  Naznaka «NE OTVARAJ»

 

8. ADRESA HA KOJU SE DOSTAVLjAJU PONUDE

Ponude se dostavljaju na adresu: JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, ul. Romanijska1., najkasnije do 24.02.2020. godine do 9:00 časova.

Ponude koje budu dostavljene nakon isteka ovog roka neće se uzeti u razmatranje i biće vraćsns ponuđaču neotvorene.

 

9.         PREGOVORI

Ugovorni organ zadržava pravo da pozove ponuđače na pregovore nakon prijema ponuda, ukoliko ocjeni na osnovu dostavljenih ponuda da su pregovori neophodni. Pregovori će se provoditi u skladu sa članom 9. Pravilnika, a svi ponuđači koji blagovremeno dostave ponude će biti obavješteni o datumu i terminu vođenja pregovora. Ako se ugovorni organ odluči na provođenje pregovora imenovaće Komisiju za nabavku.

 

10.       PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Obrazac za ponudu i Obrazac za cijenu ponude na web stranici ugovornog organa, te učestvovati u postupku na način kako je ugovorni organ predvidio ovim zahtjevom.

 

11.       Ugovorni organ će u svrhu poređenja ponuda primjeniti preferencijalni tretman domaćeg,

u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg broj: 232/2016, od 04.10.2016. god. i Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg donesenoj od strane Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, broj: 75/2019, od 10.06.2019. god.

U svrhu poređenja ponuda, ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 5 % za ugovore koji se dodijeljuju do 01.06.2020. godine. Domaćim ponudama se smatraju ponude koje dostave pravna ili fizička lica sa sjedištem u BiH i kod kojih, u slučaju ugovora o javnoj nabavci roba, najmanje 50% vrijednosti ponuđenih roba imaju porijeklo iz BiH, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH.

 

12.       PRAVNA ZAŠTITA

 

Ponuđači mogu izjaviti žalbu na ovaj postupak nabavke u roku od 10 (deset) dana od dana objave eh cmte obavještenja o transparentnosti, ili u roku od 30 (trideset) dana od dana objave obavještenja o dodjsli ugovora ako eh ante obavještenja o transparentnosti nije objavljeno.

 

рreuzmi

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: