Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka usluga popravke i održavanja aparata za endoskopiju i endoskopsku kirurgiju

Izvor: Official Journal of the European Union, 29.04.2014.

Hrvatska-Rijeka: Usluge popravaka i održavanja kirurške opreme

2014/S 083-144723

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Klinički bolnički centar Rijeka
40237608715
Krešimirova 42
Služba(e) za kontakt: Služba za poslove nabave
Na pažnju (osoba za kontakt): Nikolina Gulić, dipl. oec.
51000 Rijeka
HRVATSKA
Telefon: +385 51658591
E-pošta: nabava-nikolina@kbc-rijeka.hr
Telefaks: +385 51214216

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0021391

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Zdravstvo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Popravak i održavanje aparata za endoskopiju i endoskopsku kirurgiju.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 1: Usluge održavanja i popravka
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: KBC Rijeka.

NUTS kod HR031

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Popravak i održavanje aparata za endoskopiju i endoskopsku kirurgiju.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

50422000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
u dokumentaciji.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 000 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Grupa 1 – popravak i održavanje aparata za endoskopiju i endoskopsku kirurgiju
1)Kratak opis
Popravak i održavanje aparata za endoskopiju i endoskopsku kirurgiju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

50422000

3)Količina ili opseg
u dokumentaciji.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 700 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Grupa 2 – popravak i održavanje aparata za endoskopiju i endoskopsku kirurgiju
1)Kratak opis
Popravak i održavanje aparata za endoskopiju i endoskopsku kirurgiju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

50422000

3)Količina ili opseg
u dokumentaciji.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 600 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Grupa 3 – popravak i održavanje aparata za endoskopiju i endoskopsku kirurgiju
1)Kratak opis
Popravak i održavanje aparata za endoskopiju i endoskopsku kirurgiju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

50422000

3)Količina ili opseg
u dokumentaciji.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 150 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: Grupa 4 – popravak i održavanje aparata za endoskopiju i endoskopsku kirurgiju
1)Kratak opis
Popravak i održavanje aparata za endoskopiju i endoskopsku kirurgiju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

50422000

3)Količina ili opseg
u dokumentaciji.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 350 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: Grupa 5 – popravak i održavanje aparata za endoskopiju i endoskopsku kirurgiju
1)Kratak opis
Popravak i održavanje aparata za endoskopiju i endoskopsku kirurgiju.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

50422000

3)Količina ili opseg
u dokumentaciji.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 200 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Nema predujma ni primjene valutne klauzule.
Javni naručitelj izvršit će plaćanje u roku od 60 dana od zaprimanja računa u papirnatom obliku temeljem Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13). Plaćanje se vrši na IBAN odabranog ponuditelja.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 4.1.1. Izvod o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se isti ne izdaje u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta onda izjavom s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Traženi dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Ponuditelj je sposoban ukoliko priloži valjan izvod odnosno izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela kojim dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave, da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Popis ugovora o uslugama izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13), popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. Od potvrda izdanih ili potpisanih od strane naručitelja iz Zakona o javnoj nabavi, odnosno od potvrda izdanih od privatnog subjekta ili od priložene izjave gospodarskog subjekta o uredno izvršenim ugovorima uz dokaz da je potvrda zatražena, najmanje jedna potvrda mora se odnositi na izvršenje istog ili sličnog ugovora čija je suma razmjerna predmetu nabave. Navedenim dokazom ponuditelj mora dokazati da je uredno izvršavao preuzete ugovorne obveze prema naručiteljima.
4.2.2. Popis instrumenata i mjernih uređaja potrebnih za servisiranje
4.2.3. Popis djelatnika ovlaštenih za servisiranje
4.2.4. Dokaz o ovlaštenju pružatelja usluga na popravcima i održavanju aparata za endoskopiju i endoskopsku kirurgiju od strane proizvođača.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
19/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
6.6.2014 - 09:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 6.6.2014 - 9:00

Mjesto:

KBC Rijeka, Krešimirova 42, Sala za sastanke ravnateljstva.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
25.4.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: