Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga dugoročnog kreditnog zaduženja

Datum objave: 11.02.2020. 09:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.02.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1241-1-2-29-3-14/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA NOVI GRAD
IDB/JIB 4400764840006
Kontakt osoba Jovana Vojnović
Adresa Petra Kočića br. 2
Poštanski broj 79220 Novi Grad (sp bl)
Općina/Grad Novi Grad
Telefon (052) 720-900
Faks (052) 720-901
Elektronska pošta javne.nabavke@opstina-novigrad.com
Internet adresa www.opstina-novigrad.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (RS),Novi Grad

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Dugoročno kreditno zaduženje

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Uslovi plasiranja kredita su sljedeći:
- rok otplate kredita je 120 mjeseci;
- kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima;
- nominalna kamatna stopa može iznositi maksimalno 5,00%, u skladu sa Odlukom o dugoročnom kreditnom zaduženju
opštine Novi Grad broj 02-022-115/19 od 28.11.2019. godine (''Službeni glasnik opštine Novi Grad'' broj 09/19);
- efektivna kamatna stopa može iznositi maksimalno do 6,30%;
- troškovi obrade kredita mogu biti maksimalno 1,00% na iznos odobrenog kredita;
- način obezbjeđenja kredita su bjanko mjenice i bjanko nalog za prenos, u skladu sa važećom procedurom banke;
- anuitetni plan mora sadržavati tačno 120 anuiteta;
- visina anuiteta je nepromjenjiva, osim u slučaju promjene zvaničnog kursa (kurs Centralne banke Bosne i Hercegovine) i
vrijednosti Euribora;
- vrijednost Euribora se utvrđuje dva puta godišnje na bazi šestomjesečnog Euribora, a prvi put se utvrđuje u vrijeme
zaključivanja ugovora;
- banke ne mogu tražiti učešće u kreditu;
- anuitetni plan se priprema na bazi vrijednosti euribora objavljenog na dan 11.02.2020. godine i iznosi: -0.339 % (6 - mjesečn
i Euribor). Ova vrijednost se uzima samo u svrhu poređenja ponuda, odnosno za izradu anuitetnog plana, a nova vrijednost
će se utvrditi u vrijeme zaključenja ugovora;
- sredstva se povlače u cjelokupnom iznosu;
- kredit mora biti na raspolaganju dan nakon zaključenja ugovora;
-kreditna sredstva su namijenjena za finansiranje kapitalnih investicija i to u skladu sa Odlukom o dugoročnom kreditnom
zaduženju opštine Novi Grad broj 02-022-115/19 od 28.11.2019. godine (''Službeni glasnik opštine Novi Grad'' broj 09/19);
-Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju opštine Novi Grad broj 02-022-115/19 od 28.11.2019. godine (''Službeni
glasnik opštine Novi Grad'' broj 09/19) je prilog ovoj tenderskoj dokumentaciji.


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66113000-5 Usluge odobravanja kredita


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1.200.000,00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

339343,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovna jedinica banke

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kredit se otplaćuje u 120 jednakih mjesečnih anuiteta, od kojih prvi anuitet dospijeva narednog mjeseca od potpisivanja
ugovora

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti
koja je predmet javne nabavke

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Nema posebnih zahtjeva u pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Nema posebnih zahtjeva u pogledu tehničkih i profesionalnih sposobnosti

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

12.3.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.3.2020. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 23.3.2020. 09:30:00
Adresa i mjesto Opština Novi Grad, Petra Kočića br. 2, kancelarija broj 46


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Novi Grad Municipality
UIN 4400764840006
Contact person Jovana Vojnović
Address Petra Kočića br. 2
Postal code 79220 Novi Grad (sp bl)
Municipality/City Novi Grad
Telephone (052) 720-900
Fax number (052) 720-901
Email address javne.nabavke@opstina-novigrad.com
Website address www.opstina-novigrad.com

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Municipality level (RS),Novi Grad

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Financial services: Insurances services, Banking and investment services

II 1.a. Title of the object of the contract

Long-term loan

II 1.b. Description of the object of the contract

Long-term loan of Novi Grad Municipality

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 66113000-5 Credit granting services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

1.200.00,00 KM

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

12.3.2020.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 23.3.2020. 09:00:00
Address and place Opština Novi Grad, Petra Kočića br. 2, 79220 Novi Grad

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1241-1-2-29-3-14/20
PODIJELI: