Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka usluga osmišljavanja i dizajn kreativnih rješenja i produkcije spotova za digitalne medije te oglasa i vanjsko oglašavanje. Izrada medijske strategije, medijskih planova te zakup medija u RH

Datum objave: 11.02.2020. 09:34 / Izvor: Official Journal of the European Union, 11.02.2020.

Hrvatska-Zagreb: Usluge plasmana

2020/S 029-067498

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Nacionalni registracijski broj: 91547293790
Poštanska adresa: Radnička cesta 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR

Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Vedrana Jug
E-pošta: vedrana.jug@hzz.hr
Telefon: +385 16126034
Telefaks: +385 16126038

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.hzz.hr

Adresa profila kupca: www.hzz.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0005434

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Usluga osmišljavanja i dizajn kreativnih rješenja i produkcije spotova za digitalne medije te oglasa i vanjsko oglašavanje. Izrada medijske strategije, medijskih planova te zakup medija u RH.

Referentni broj: 344/02-01/20 VN 9

II.1.2)Glavna CPV oznaka

79342000

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su Usluge marketinške agencije: Osmišljavanje i dizajn kreativnih rješenja i produkcije tv spota, radio spota, video spotova za digitalne medije te oglasa za print medije i vanjsko oglašavanje (OOH) za tri podkampanje za promociju projekta „Mjere aktivne politike zapošljavanja 2020“ u Republici Hrvatskoj za potrebe Naručitelja. Izrada medijske strategije, medijskih planova te zakup medija u Republici Hrvatskoj.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 3 900 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

79342000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Savska cesta 64, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA te navedeni mediji u Republici Hrvatskoj sukladno tehničkoj specifikaciji i troškovniku.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su Usluge marketinške agencije: Osmišljavanje i dizajn kreativnih rješenja i produkcije tv spota, radio spota, video spotova za digitalne medije te oglasa za print medije i vanjsko oglašavanje (OOH) za tri podkampanje za promociju projekta „Mjere aktivne politike zapošljavanja 2020“ u Republici Hrvatskoj za potrebe Naručitelja. Izrada medijske strategije, medijskih planova te zakup medija u Republici Hrvatskoj.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Plan rada / Ponder: 16

Kriterij troška - Naziv: Cijena usluge izrade kreativnih rješenja i produkcije / Ponder: 5

Kriterij troška - Naziv: Cijena na pojedinačnim medijima / Ponder: 79

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 3 900 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 7

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

S obzirom da se radi o integriranoj marketinškoj komunikaciji, odnosno jedinstvenoj kampanji za promociju projekta „Mjere aktivne politike zapošljavanja 2020“ u Republici Hrvatskoj sa tri ekstenzije te strateškom i detaljnom planiranju i zakupu medijskog prostora koji mora biti usklađen i koordiniran istovremeno između više grupa medija i velikog broja pojedinačnih medija unutar svake grupe, tel

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1)Podaci o određenoj struci

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Naručitelj će sklopiti ugovor o javnoj nabavi s odabranim ponuditeljem sukladno članku 312. ZJN 2016. Ugovor o javnoj nabavi mora biti u skladu s odabranom ponudom i uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi.

Odabrani ponuditelj dužan je predmet nabave izvršiti uredno, savjesno i odgovorno, pažnjom dobrog stručnjaka, po najvišim profesionalnim standardima, u skladu sa pozitivnim propisima koji se odnose na predmet nabave, te uvjetima i zahtjevima iz ove Dokumentacije.

a) Bitni uvjeti ugovora o javnoj nabavi:

— predmet usluge,

— nepromjenjivost cijene usluge,

— način i uvjeti plaćanja,

b) Izmjene ugovora o javnoj nabavi:

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članaka 315. – 320. ZJN-a 2016.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 09/03/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 09/03/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Savska cesta 64, dvorana, III. kat, Zagreb, HRVATSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja: 

Ponuditelj svoju elektroničku ponudu mora dostaviti predajom u EOJN RH najkasnije do 9.3.2020. do 10:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održati će se 9.3.2020. u 10:00 sati u Hrvatski zavod za zapošljavanje, Savska cesta 64, dvorana, III. kat, Zagreb, HRVATSKA.

Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati ovlaštenim predstavnicima naručitelja neposredno prije otvaranja ponuda.

Prilikom javnog otvaranja ponuda, Naručitelj će voditi zapisnik koji će odmah biti stavljen na uvid, provjeru sadržaja i potpis prisutnim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja.

U slučaju dostave dijela/dijelova ponude odvojeno u papirnatom obliku, kao vrijeme dostave ponude uzima se vrijeme zaprimanja ponude putem Elektroničkog oglasnika javne nabave (elektroničke ponude).

U slučaju da gospodarski subjekti dio/dijelove ponude koji se do

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite: 

Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

Žalbeni postupak vodi se prema odredbama ZJN-a 2016 i Zakona o općem upravnom postupku.

Žalbeni postupak temelji se na načelima javne nabave i upravnog postupka.

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i EOJN-a RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset (10) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno

Dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

06/02/2020

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: