Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga hotelskog smještaja u toku 2020. godine

Datum objave: 11.02.2020. 09:52 / Izvor: Akta.ba, 29.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE

Broj: 01-14-7-325/20

Sarajevo, 29.01.2020. godine

 

U skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14) i članom 7. Pravilnika o postupku dodjele Ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 66/16), pripremljen je

 

JAVNI POZIV

ZA NABAVKU USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U BOSNI I HERCEGOVINI I INOSTRANSTVU U TOKU 2020. GODINI

 

1. Naziv ugovornog organa

Federalno ministarstvo pravde

2. Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

Usluge hotelskog smještaja, restorana i trgovine na malo u BiH i inostranstvu u toku 2020. godine za potrebe Federalnog ministarstva pravde.

JRJN: 55000000 - 0 (Usluge hotela, restorana i trgovine na malo)

Mjesto pružanja usluga: u Bosni i Hercegovini i inostranstvu

3. Procijenjena vrijednost nabavke za period tokom kojeg će se nabavljati predmetna usluga:

5.000,00 KM

4. Način dostavljanja ponude:

Putem faxa, pošte ili elektronski

(hotelske usluge po objavi javnog poziva svi zainteresirani privrede subjekti koji pružaju predmetne usluge mogu se prijaviti na način da dostave svoje ponude za hotelske usluge, a Federalno ministarstvo pravde će se istima obratiti da dostave ponude kada se ukaže potreba za hotelskim uslugama)

5. Adresa na koju se ponuda dostavlja:

Federalno ministarstvo pravde Ul. Valtera Perića 15,

71 000 Sarajevo

fax; +387(0)33 205-378

e-mail: javnenabavke@.fmp.gov.ba  

6. Da li se ugovor zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od četiri godine:

Usluge će se pružati sukcesivno do iskorištenja sredstava odobrenih za ovu namjenu. Ugovor će se zaključivati jednokratno po potrebi, u periodu do 31.12.2020. godine. Račun ili faktura će se smatrati zaključenim ugovorom, u slučaju da vrijednost ne prelazi iznos za koji se ne treba zaključivati ugovor, a koji je defmisan u Pravilniku o direktnom sporazumu.

7. Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i vrijeme):

31.12.2020. u 12.00 sati, Sarajevo

8. Kontakt-osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

Aida Jasika

+387 (0)33 213 151, lok. 246

e-mail: aida.jasika@fmp.gov.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: