Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga servisa kopir aparata - zamjena bubnja

Datum objave: 11.02.2020. 14:56 / Izvor: Akta.ba, 07.02.2020.

Servis kopir aparata - zamjena bubnja

Donesena Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabave putem direktnog sporazuma za nabavu usluga: Zamjena bubnja kopir aparata Canon IR 2016 u Agenciji "Stari grad". (Odluka broj: I-51-90-2/20 od 07.02.2020. godine).

 

Agencija "Stari grad"

Hercegovačo-neretvanski    

kanton/županija        

Bosna i Hercegovina  

 

Broj: 1-51-90-2/20

Mostar, 07.02.2020.g.

 

Na osnovu člana 17. stav (1) i člana 18. Stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj: 39/14) - u daljem tekstu: ZJN, člana 2. Stav (6) i člana 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara" broj: 2/15), člana 4. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije „Stari grad" („Službeni glasnik Grada Mostara" broj: 4/06) te na osnovu Rješenja o imenovanju direktora broj: UP 1-02-36-2462/07 od 26.3.2007.g. donosim

 

POSEBNU ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

 

Član 1.

 

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku usluga, JRJN: 30125000-1, Zamjena bubnja kopir aparata Canon 1R 2016 u Agenciji „Stari grad".

 

Član 2.

 

Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 285,00 KM bez PDV-a.

 

Član 3.

 

Realizacija ove javne nabavke provest će se na način regulisan članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara" broj: 2/15 i 5/18).

 

Član 4.

 

Rok za provođenje postupka javne nabavke je 5 dana.

 

Član 5.

 

Za izvršenje odluke zadužuje se i ovlašćuje Sanja Landeka, viši referent u Agenciji „Stari grad" Mostar.

 

Član 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Obzirom da se nije mogao predvidjeti kvar spomenutog aparata, isto nije uvršteno u Plan javnih nabavki.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: