Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka usluga proreza drvnih sortimenata na pilani: lot 2, 3, 4

Datum objave: 11.02.2020. 15:15 / Izvor: Akta.ba, 11.02.2020.

 

Broj: 16/20

Zavidovići, 06.02.2012. godina

 

Na osnovu člana 69. Stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BjH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke 16/20 od 06.02.2020. godine, Direktor društva d o n o s i:

 

ODLUKU

o poništenju postupka Javae nabavkc broj broj 16/20 - Usluge - prorez oblovine LOT 2, LOT 3 i

LOT 4 za potrebe JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići

 

1.Poništava se postupak javne nabavke koji je bio pokrenut na osnovu javnog poziva raspisan prema odredbama konkurentski postupak Zakona o javnim nabavkama BIH uz objavu na web stranici, broj 16/20 - Usluge proreza oblovine za potrebe JP ŠPD ZDK doo Zavidovići.

 

2.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Koinisija za javne nabavke koja je imenovana za provođenje postupka javne nabavke broj 16/20 - Usluge proreza oblovine za potrebe JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići izvršila je dana 05.02.2020. godine otvaranje blagovremeno pristiglih ponuda. Komisija je imenovana Odlukom broj 16/20 od 04.02.2020. godine. Svi članovi komisije su bili prisutni na javnom otvaranju ponude kao i па sastanku prilikom pregleda i vrednovanja ponude. Pregledom ponude Komisija je konstatovala da za LOT 2, LOT 3 i LOT 4 nije pristigla ni jedna ponuda.

 

Cijeneći navedeno, shodno članu 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ove odluke može se uložiti žalba Direktoru društva JP"ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.

 

Dostavljeno:

 

1.Komisiji

 2.a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: