Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije i dogradnje građevina veteranskih centara u Šibeniku, Sinju i Petrinji te stručni nadzor izgradnje veteranskog centra u Daruvaru

Datum objave: 12.02.2020. 09:32 / Izvor: Official Journal of the European Union, 12.02.2020.

Hrvatska-Zagreb: Nadzor građevinskih radova

2020/S 030-070025

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ministarstvo hrvatskih branitelja
Nacionalni registracijski broj: 95131524528
Poštanska adresa: Trg Nevenke Topalušić 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR

Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@branitelji.hr
Telefon: +385 12308833

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.branitelji.gov.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0005721

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije i dogradnje građevina veteranskih centara u Šibeniku, Sinju i Petrinji te stručni nadzor izgradnje veteranskog centra u Daruvaru

Referentni broj: JN-20/2020

II.1.2)Glavna CPV oznaka

71247000

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije i dogradnje građevina veteranskih centara u Šibeniku, Sinju i Petrinji te stručni nadzor izgradnje veteranskog centra u Daruvaru.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 3 255 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije i dogradnje građevina veteranskog centra u Šibeniku

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

71247000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

II.2.4)Opis nabave:

Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije i dogradnje građevina veteranskog centra u Šibeniku.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka / Ponder: 40 %

Cijena - Ponder: 60 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 713 144.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 78

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj vezano uz provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije i dogradnje građevina veteranskog centra u Sinj

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

71247000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

II.2.4)Opis nabave:

Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije i dogradnje građevina veteranskog centra u Sinju.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka / Ponder: 40 %

Cijena - Ponder: 60 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 522 496.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 78

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj vezano uz provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije i dogradnje građevina veteranskog centra u Petrinja

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

71247000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

II.2.4)Opis nabave:

Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije i dogradnje građevina veteranskog centra u Petrinji.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka / Ponder: 40 %

Cijena - Ponder: 60 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 932 040.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 78

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj vezano uz provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje građevina veteranskog centra u Daruvaru

Grupa br.: 4

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

71247000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

II.2.4)Opis nabave:

Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje građevina veteranskog centra u Daruvaru.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka / Ponder: 40 %

Cijena - Ponder: 60 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 087 320.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 78

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj vezano uz provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1)Podaci o određenoj struci

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 16/03/2020

Lokalno vrijeme: 13:30

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 16/03/2020

Lokalno vrijeme: 13:30

Mjesto: 

Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

07/02/2020

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: