Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga osiguranja motornih vozila

Datum objave: 12.02.2020. 09:48 / Izvor: Akta.ba, 31.01.2020.

Broj: 04/3-16-9-45/19 Datum: 31.1.2020. godine

 

Na temelju članka 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 109/09), članka 69. stavka (1) točka b) i članka 70. stavak (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) ministar d o n o s i

 

ODLUKU o poništenju postupka javne nabave

 

I.

 

Na temelju Rješenja Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine broj: JN2-01-07-1-3163-6/19 od 21.1.2020. godine postupak javne nabave za pružanje usluga osiguranja službenih motornih vozila Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, poništava se Tenderska dokumentacija i Obavijest o nabavi broj: 730-7-2-43-3-41/19 od 3.12.2019. godine

 

II.

 

Ova odluka bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici Ministarstva financija i trezora BiH, www.mft.gov.ba.

 

III.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Pouka o pravnom lijeku

 

Protiv Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH može se pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema iste.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: