Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje postupka) Nabavka usluga izrade Prostornog plana Grada Prijedor 2020 - 2040.

Datum objave: 17.07.2020. 14:45 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

22-1-2-8-4-49/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD PRIJEDOR
IDB/JIB 4400711050003
Kontakt osoba Vera Jović
Adresa Trg Oslobođenja 1
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Općina/Grad Prijedor
Telefon (052) 245-110
Faks (052) 245-111
Elektronska pošta gradonacelnik@prijedorgrad.org
Internet adresa www.prijedorgrad.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Prijedor

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada Prostornog plana Grada Prijedor 2020 - 2040.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada Prostornog plana Grada Prijedor za 2020 - 2040.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71300000-1 Tehničke usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Data u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Prijedor

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

27.5.2020.

V 2. Broj primljenih ponuda

3

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

3

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

53720,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

170000,00

V 5. Dodatne informacije

Ugovorni organ Grad Prijedor je dana 19.03.2020. godine donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u predmetu:
Izrada Prostornog plana Grada Prijedor 2020 – 2040 godina, kojom je kao najpovoljniji ponuđač izabran »Routing« d.o.o.
Banja Luka, sa ponudom u iznosu od 62.852,40 KM, sa uračunatim PDV-om.
U roku od 7 (sedam) dana od dana prijema Obavještenja i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, ponuđač »Routing«
d.o.o. Banja Luka je bio u obavezi u skladu sa tačkom 10. Tenderske dokumentacije dostaviti dokumente iz člana 45. stav 2.
Zakona, kojim dokazuje vjerodostojnost date izjave. Uvidom u predmetni spis, utvrđeno je da izbrani ponuđač u
predviđenom roku nije dostavio traženu dokumentaciju. Pored toga, Obavještenjem broj:838/20 od dana
27.04.2020.godine isti je obavjestio ovaj organ da je istekao rok za dostavu dokumentacije, te da istu nema namjeru
naknadno dostaviti.
U Obavjesti Odjeljenja za prostorno uređenja Gradaske uprave, broj:06-404-150/19 od 24.04.2020.godine stoji, da je
drugorangirani ponuđač Institut za građevinarstvo »IG« d.o.o. Banja Luka, za ovu nabavku ponudio znatno viši iznos od
procjenjene vrijednosti nabavke u Budžetu grada za tekuću godinu.
Odredbama člana 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), propisano je da je
Ugovorni organ obavezan poništiti postupak javne nabavke u slučaju da su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od
obezbjeđenih sredstava za predmetnu nabavku.
Cijenjeći mišljenje predlagača ove nabavke, kao i to da nisu obezbjeđena sredstva u Budžetu grada u iznosu ponude
drugorangiranog ponuđača, stekli su se uslovi da se ovaj postupak javne nabvke poništi.
Imajući u vidu sve navedeno, odlučeno je kao naprijed.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: