Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka zdravstvenih usluga - sistematski pregledi

Datum objave: 11.06.2015. 13:51 / Izvor: eKapija.ba, 05.06.2015.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Javna ustanova «Djeca Sarajeva»

S A R A J E V O

 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama BI ('Službeni glasnik BIH"br:39/14) i člana 6.Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II, dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BIH" br:104/14), direktor Javne ustanove "Djeca Sarajeva" Sarajevo raspisuje

 

POZIV PONUĐČIMA

ZA DOSTAVU PONUDA: ZDRAVSTVENE USLUGE - JN 38/15: Zdravstvene usluge u preduzećima (CPV oznaka: 8514700-1)

I             

Pozivaju se svi zainteresirani ponuđači koji ispunjavaju uslove iz tačke III poziva da dostave svoje ponude za ZDRAVSTVENE USLUGE: Zdravstvene usluge u preduzećima za potrebe Javne ustanove "Djeca Sarajeva" Sarajevo (u daljem tekstu: ugovorni organ), preciziranih u tehničkoj specifikaciji sadržanoj u tačci II poziva, najkasnije do 12.06.2015. godine.

II            

Tehnička specifikacija i opis usluga iz tačke I poziva, koja predstavlja obrazac ponuđačima prilikom formiranja ponude, dati su u slijedećem tabelarnom pregledu:

r.b

OPIS STAVKE

Količina

JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a mjesečno - paušalno

Evenutalni pospust

Konačna cijena bez PDV-a sa popustom (2x3)-4

 

1

2

3

4

5

 

Obavezan sadržaj sistemtaskog pregleda koji ponuđač mora obezbjediti:

-opći Ijekarski pregled -uzimenje i pregled laboratorijskih nalaza krvi (KKS, Se, šećer u krvi Fe) i urina

-liječnički pregled na tuberkulozu pluća,a ukoliko se na osnovu njega ili epidemiološke indikacije posumnja na ovu bolest , obavezno i rendgensko snimanje pluća -EKG

-oftamološki pregled -specijalistički pregled neuropsihijatra

335 lica

( 325 uposlenika + 10 volontera)

 

 

 

 

ZBIRNA CIJENA PONUDE

 

 

NAPOMENA: Ponuđač je dužan obezbjediti sistematske preglede za sve uposlenike ugovornog organa do

31.08.2015. godine.

 

III           

Pravo učešća na javnom pozivu imaju registrovane zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, te su reagistrovani od nadležnog ministarstva zdravstva za djelatnost medicine rada, biohemijsko-hematološke usluge, te ordinacije neoropsihijatra i oftamologa. Ponuđač je uz ponudu dužan dostaviti dokaz o obavljanju djelatnosti koja je predmet nabavke u vidu dostavljanja rješenja nadležnog ministarstva zdravstva (original ili ovjerena kopija) kojim se potvrđuje registracija djelatnosti iz stava (1) ove tačke Javnog poziva.

IV

Kriterij za izbor ponude je najniža cijena.

V

Opcija ponude je najmanje 90 dana od dana dostavljanja ponude.

VI

Ugovorni organ će obaviti pregovore sa ponuđačima u cilju definiranja načina izvršenja ugovora, posebnosti tehničke specifikacije, mogućih rizika i kritičnih tačaka u procesu izvršenja, cijeni, uslova izvršenja ugovora na osnovu zahtjeva i drugih tema koji su u vezi sa predmetom usluga.Pregovori sa ponuđačima će otpočeti dana 12.6.2015.godine a redoslijed ponuđača za pregovore odrediće se prema redoslijedu podnošenja početnih ponuda.

VII

Nakon okončanja pregovora sa ponuđačima komisija za nabavke predložiti će odgovornom licu ugovornog organa izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Ponuđači ćee biti upoznati sa izborom ponuđača putem odluke o izboru koju će ugovorni organ dostaviti svim ponuđačima.

Ugovorni organ će pristupiti zaključenju ugovora sa izabranim ponuđačem po isteku žalbenog roka u skladu sa odredbama Trećeg dijela Zakona o javnim nabavkama- Pravna zaštita. Ugovor se planira zaključiti na period od jedne godine počev od 01.7.2015. godine.

VIII

Ponuđači svoje ponude sa pretećom dokumentacijom iz tačke III poziva dostavljaju na adresu ugovornog organa:

JAVNA USTANOVA „Djeca Sarajeva" Sarajevo

La Benevolencija br 4.

SARAJEVO

S4 NAZNAKOM: „ Ponuda po pozivu za dostavu ponuda JN 38/15 ZDRAVSTVENE USLUGE - JN 38/15: Zdravstvene usluge u preduzećima - ZA KOMISIJU ZA JAVNE NABAVKE - ne otvarati

IX

Ponude se dostavljaju lično ili putem preporučene pošiljke na adresu ugovornog organa datoj u tačci VIII poziva najkasnije do 12.6.2015. godine do 10.00 sati.

 

DIREKTORICA

Mirjana Jovanović-Halilović

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: