Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade Izmjene i dopune Regulacionog plana Poslovna zona Bukva

Datum objave: 29.06.2015. 11:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

375-7-2-69-3-24/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA TEŠANJ
IDB/JIB 4218328550008
Kontakt osoba Nerminka Handzic, Nermina Bešlagić
Adresa Trg Alije Izetbegovića 11
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 650-022
Faks (032) 650-220
Elektronska pošta nabavka@opcina-tesanj.ba
Internet adresa www.opcina-tesanj.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo


Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

“Izrada Izmjene i dopune Regulacionog plana “Poslovna zona Bukva”


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

“Izrada Izmjene i dopune Regulacionog plana “Poslovna zona Bukva”

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 73300000-5 Projektiranje i izvođenje istraživanja i razvoja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema Projektnom zadatku koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije


II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja usluge je Poslovna zona “Bukva” općina Tešanj, kako je navedeno u Projektnom zadatku koji je sastavni dio
tenderske dokumentacije.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Finansiranje iz budžeta općine

III 4. Ograničenja za učešće

U skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti slijedeće dokumente kojima dokazuju da su registrovani za obavljanje djelatnosti
koja je predmet nabavke:
- Aktuelan izvod iz sudskog registra ili bilo koji drugi dokument izdat od strane nadležne institucije kojim ponuđač
nedvosmisleno dokazuje da je u vrijeme predaje ponude bio registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa članom 47. Zakona o javnim nabavkama

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa članom 50. Zakona o javnim nabavkama

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju


Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.7.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.7.2015. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.7.2015. 12:00:00
Adresa i mjesto Općina Tešanj, Ulica i broj: Trg Alije Izetbegovića 11, Soba broj: 50

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se uz pisani zahtjev za dostavu ponude (potpisan i ovjeren), dostavljen ugovornom organu
elektronskom poštom ili na fax broj:032 650-220 ili putem pošte može preuzeti do 10.07.2015.godine (petak) :
- u prostorijama ugovornog organa, na adresi datoj u tački 4.7. tenderske dokumentacije u kancelarij broj:40, ili
putem pošte, ili
elektronskom poštom.
Svi zainteresovani ponuđači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju. Na pismeni zahtjev zainteresiranog ponuđača,
ugovorni organ će omogućiti uvid u tendersku dokumentaciju.
5.2. Obilazak lokacije na terenu organizuje se za 09.07.2015.godine u 11:00 sati zajedno sa predstavnicima ugovornog
organa kako bi se ponuđači mogli upoznati sa uslovima.
Da dogovorite obilazak lokacije, molimo vas da kontaktirate: Nerminu Bešlagić.
Zainteresirani ponuđači dužni su obilazak terena najaviti putem e-mail: nermina.beslagic@opcina-tesanj.ba najdalje 24 sata
prije zakazanog termina obilaska terena.
Obilazak mjesta ili lokacije se za sve zainteresovane ponuđače obavlja se istog dana u isto vrijeme, navedeno u tački 5.2.
Napominjemo da obilazak lokacije nije obvezujući i nije uslov za formalnu ispravnost ponuda.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
375-7-2-69-3-24-15.pdf
PODIJELI: