Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju mjernih ormara na lokalitetu Baščaršije

Datum objave: 30.06.2015. 12:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1437-1-2-123-3-28/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150030
Kontakt osoba Sađida Bojić
Adresa Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-575
Elektronska pošta s.bojic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju mjernih ormara na lokalitetu Baščaršije


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju mjernih ormara na lokalitetu Baščaršije po otvorenom postupku broj: 10304-OP-
018/15

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji.


II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Usluge će se vršiti u skladu sa potrebama ugovornog organa, na području Kantona Sarajevo.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje djelatnosti, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne


III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.7.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20,00 KM

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.7.2015. 12:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 23.7.2015. 13:30:00
Adresa i mjesto Hifzi Bjelevca 15 (zgrada EMR - II sprat, soba br. 207)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Uplata novčane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM se može izvršiti na račun
broj:1549212004441266 lntesa Sanpaolo banka d.d. BiH
Za placanja unutar BIH, uplata se vrsi na racun broj: 1549212004441266 lntesa Sanpaolo banka d.d. BiH Za placanja izvan
BIH, uplata se vrsi preko Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, swift RZBABA2S,
na racun broj: 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH d.d. Sarajevo- otkup tenderske dokumentacije.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti na slijedeći način:

- uprostorijama ugovornog organa (ul. Hifzi Bjelevca br. 15, zgrada EMR - I sprat, soba 107), najkasnije do 17.07.2015. godine
; ili
- putem pošte sa plaćanjem pouzećem; ili
- preuzimanjem elektronskog dokumenta (zaštićeni pdf) sa sljedećeg linka:
http://tiny.cc/tender018
Dobavljači su dužni obavijestiti ugovorni organ, da je preuzeta tenderska dokumentacija u elektronskoj formi, sa naprijed
navedenog linka, kao i datum i vrijeme preuzimanja tenderske dokumentacije. Dobavljači koji preuzmu tendersku
dokumentaciju, a ne obavijeste ugovorni organ da su istu preuzeli, smatra se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i
njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Sađida Bojić (033 751 470), ili Emir Cokoja (033 751 556)
Adresa Hifzi Bjelevca 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 751-470
Faks (033) 751-575
Elektronska pošta s.bojic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Sađida Bojić (033 751 470), ili Emir Cokoja (033 751 556)
Adresa Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-470
Faks (033) 751-575
Elektronska pošta s.bojic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Sađida Bojić (033 751 470), ili Emir Cokoja (033 751 556), za t.pitanja Nermin
Dautović (033 751 670)
Adresa Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-470
Faks (033) 751-575
Elektronska pošta s.bojic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1437-1-2-123-3-28-15.pdf
PODIJELI: