Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora za: Regulaciju rijeke Prače u naselju Prača i Regulaciju rijeke Prače u naselju Hrenovica

Datum objave: 03.07.2015. 10:05 / Izvor: Akta.ba, 03.07.2015.

ZAHTJEV ZA ISKAZIVANJE INTERESA

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Projekt zaštite od poplava Drine (FPP)

Br. Projekta: P143844

 

Naziv zadataka:

a) Usluge vršenja stručnog nadzora za „Regulaciju rijeke Prače u naselju Prača“

b) Usluge vršenja stručnog nadzora za „Regulaciju rijeke Prače u naselju Hrenovica“

 

Zajmoprimac, Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine putem supsidijarnog ugovora sa Zajmoprimcem, je dobio financiranje od Svjetske Banke za potrebe plaćanja za Projekt zaštite od poplava Drine (FPP), a dio sredstava ovog kredita namjenjen je plaćanjima konsultantskih usluga.

 

Konsultantske usluge („Usluge“) uključuju:

a) Usluge vršenja stručnog nadzora za „Regulaciju rijeke Prače u naselju Prača“;

b) Usluge vršenja stručnog nadzora za „Regulaciju rijeke Prače u naselju Hrenovica“.

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva putem PIU Šumarstva i Poljoprivrede (PIU) koja je zadužena za implementaciju projekta poziva sve podobne konsultantske firme („Konsultanti“) da izraze svoj interes u pružanju Usluga. Zainteresovani Konsultanti bi trebali da dostave informacije kojim će dokazati da imaju potrebne kvalifikacije i relevantno iskustvo u pružanju Usluga. Kriteriji užeg izbora su:

 

­ Konsultant treba da je registrovan za djelatnost u oblasti obavljanja nadzora u građevinarstvu sa najmanje pet (5) godina specifičnog iskustva na tom planu.

­ U prethodne tri (3) godine od datuma objave natječaja uspješno reliziran nadzor nad minimalno jednim ugovorom za objekte slične infrastrukturne prirode koji po svojoj naravi i složenosti odgovaraju predmetu nabave,

­ Referenc listu uspješno provedenih ugovora o izvršenim uslugama u 2015. godini i tokom prethodne 3 (tri) godine, a radi osiguranja odgovarajuće razine natjecanja.

­ Poznavanje odgovarajućeg lokalnog zakonodavstva, tehničkih standarda i regulative.

­ Dokaz o raspoloživosti kljucnog / stručnog / osoblja (ne treba u ovom momentu dostavljati CV eksperata), i to:

• Vođa tima – glavni projektant sa odgovarajućom univerzitetskom diplomom (inženjer građevine hidrotehničkog smjera) sa najmanje 5 godina iskustva u struci i položenim stručnim ispitom.

• Stručnjak za nadzor sa odgovarajućom univerzitetskom diplomom (građevinski inženjer, smjer niskogradnja) sa najmanje 5 godina iskustva u struci i položenim stručnim ispitom.

• Stručnjak za okolišna pitanja sa relevantnim iskustvom u trajanju od 3 godine.

• U slučaju potrebe, potrebno je imati na raspolaganju adekvatnog stručnjaka iz oblasti geologije.

 

Zainteresovani Konsultanti trebaju obratiti pažnju na paragraf 1.9 iz Smjernice: Odabir i uposlenje Konsultanata pod IBRD Zajmovi i IDA Krediti & Grantovi od strane zajmoprimaoca Svjetske Banke, Januar 2011 („Smjernice za Konsultante“), kojima je utvrđena politika Svjetske Banke o sukobu interesa.

 

Konsultanti se mogu udružiti sa drugim firmama u obliku zajedničkog ulaganja ili podkonsultantstva kako bi poboljšali svoje kvalifikacije.

 

Konsultant će biti odabran u skladu sa Kvalifikacijama Konsultanta „CQS“ metodom koja je data u Smjernicama za Konsultanta.

 

Dodatne informacije se mogu dobiti na dole navedenoj adresi od 9.00 do 15.00 sati, od ponedjeljka do petka.

 

Iskaz interesa mora biti dostavljen u pisanoj formi na dole navedenu adresu putem pošte ili e-maila do 16. jula 2015.godine do 11:00h po lokalnom vremenu.

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

PIU Šumarstva i Poljoprivrede

Trampina 4/I

Sarajevo 71000, Federacija BiH

Bosna i Hercegovina

Tel. +387 33 213 098

Fax. + 387 33 213 099

E-mail: info@piusum.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: