Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka usluga prijevoza učenika osnovnih škola

Datum objave: 07.07.2015. 13:08 / Izvor: Official Journal of the European Union, 07.07.2015.

Hrvatska-Zadar: Usluge cestovnog prijevoza

2015/S 128-235813

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Zadarska županija
16197980201
Božidara Petranovića 8
Služba(e) za kontakt: Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove
Na pažnju (osoba za kontakt): Majda Korljan
23000 Zadar
HRVATSKA

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2015%2fS+002-0024644

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Usluga prijevoza učenika osnovnih škola.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 2: Usluge cestovnog prijevoza (2), uključujući usluge oklopnih vozila, i kurirske usluge, osim prijevoza pošte
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: U skladu s Troškovnikom koji je sastavni dio DZN.

NUTS kod HR033

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 500 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Usluga prijevoza učenika osnovnih škola.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

60100000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno troškovniku koji je sastavni dio DZN.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 500 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 24 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Oš Nikole Tesle Gračac linija zapad
1)Kratak opis
Usluga prijevoza učenika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

60100000

3)Količina ili opseg
Prema troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 720 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: OŠ Nikole Tesle Gračac linija istok
1)Kratak opis
Usluga prijevoza učenika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

60100000

3)Količina ili opseg
Prema troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 920 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 24 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: OŠ Nikole Tesle Gračac linija sjever
1)Kratak opis
Usluga prijevoza učenika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

60100000

3)Količina ili opseg
Prema troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 460 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 24 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: OŠ Petra Lorinija Sali
1)Kratak opis
Usluga prijevoza učenika.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

60100000

3)Količina ili opseg
Prema troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 400 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 24 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
23.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Ponuditelj je obvezan u slučaju odabira njegove ponude, prilikom potpisa svakog ugovora o javnoj nabavi sklopljenog temeljem okvirnog sporazuma, dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice u visini 10 % od vrijednosti ugovora s PDV-om.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bjanko zadužnice, ispostavljene sukladno Pravilniku o registru zadužnica i bjanko zadužnica (NN, br. 115/12 od 18.10.2012.), a predaje se prilikom potpisa ugovora.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora će se protestirati (naplatiti) u slučaju povrede ugovornih obveza.
U slučaju da ponuditelj ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza, ugovor se automatski raskida.
Ponuditelj je obvezan uz ponudu priložiti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana za sklapanje ugovora, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice. (Obrazac br. 4A ).
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 9. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja
Ova točka primjenjuje se u odnosu na ponuditelje i u odnosu na podizvoditelje, što uključuje i ovlaštenje za provjeru sukladno članku 67. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi.
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima:
9.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od slijedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primjenjuje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/1997, 27/1998, 50/2000, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003, 105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008, 57/2011, 77/2011, 143/2012).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 8.1. ove dokumentacije za nadmetanje, gospodarski subjekt je u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Obrazac Izjave o nekažnjavanju daje se u prilog ove dokumentacije za nadmetanje (obrazac br. 2A)
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 9.1. od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti gore navedenu potvrdu, naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
— dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
— jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz prethodnog stavka ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju gore navedeni dokumenti ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena dijela iz točke 8.1.a) i b) ove dokumentacije.
U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti iz točke 3.1.1. ovog poziva utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
9.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 8.2. ove dokumentacije za nadmetanje gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
1. potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje gore navedena potvrda, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.
9.3. ako je gospodarski subjekt dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata, kojima kao ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja odnosno da ispunjava uvjete sposobnosti.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata, naručitelj će se obratiti nadležnim tijelima, odnosno zatražiti suradnju nadležnih vlasti ,radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata.
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točaka 8 utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
Stoga ponudi zajednice moraju biti priloženi traženi dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje za sve članove zajednice ponuditelja.
10.1. Pravna i poslovna sposobnost
10.1.1. Svaki ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz točke 10.1.1. ove dokumentacije.
10.1.2. Važeća licencija (Odobrenje za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika) za djelatnosti javnog cestovnog prijevoza izdana temeljem članka 14., 29. i 115. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, broj 82/13).
Navedenom ispravom gospodarski subjekt dokazuje da posjeduje poslovnu sposobnost za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
11. Minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju tu sposobnost
11.1.1. Izvod licencije za pojedino vozilo kojim će se obavljati prijevoz učenika, a u skladu sa člankom 26. stavkom 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN, br. 82/13).
Ovaj dokaz potrebno je dostaviti za svako vozilo kojim ponuditelj namjerava izvršiti predmetnu uslugu prijevoza.
Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da svako vozilo koje ponuditelj nudi za izvršenje predmetne usluge ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti javnog prijevoza.
11.1.2. Važeće potvrde o ispunjavanju uvjeta za autobuse kojim se prevoze djeca (obvezna za svako vozilo kojim će se vršiti prijevoz djece) izdane sukladno Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca (NN, br. 100/08 i 20/09).
Navedenom ispravom gospodarski subjekt dokazuje da posjeduje minimalnu razinu tehničke i stručne sposobnosti za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave.
— Dostavljaju se uz svaku grupu predmeta nabave za koju gospodarski subjekt dostavlja ponudu i to za svako vozilo koje je potrebno za izvršenje te grupe predmeta nabave.
11.1.3. Izjava gospodarskog subjekta/ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti kojom ovlaštena osoba za zastupanje izjavljuje da raspolaže sa odgovarajućim brojem vozila (navesti broj vozila sukladno minimalnom zahtjevu naručitelja iz pojedine specifikacije kao i posebnim napomenama o min./max. veličinama vozila) koja su potrebna za ispunjenje ugovorne obveze za određenu grupu predmeta nabave te da raspolaže osobama koje posjeduje strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje usluga, ovjerena i potpisana od ovlaštene za zastupanja gospodarskog subjekta (dostavlja se uz svaku grupu predmeta nabave za koju gospodarski subjekt dostavlja ponudu).
Obrazac izjave (obrazac br. 3A) nalazi se kao prilog ove dokumentacije za nadmetanje.
Izjavi je potrebno priložiti popis vozila i prometnih dozvola kako je određeno u specifikaciji za predmetnu grupu predmeta nabave, a sve sukladno točki 11.1.1. i 11.1.2. dokumentacije.
Navedenim dokazom gospodarski subjekt dokazuje da posjeduje tehničku i stručnu sposobnost povezanu s predmetom nabave.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
VV-01/15
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
13.8.2015 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 13.8.2015 - 10:00

Mjesto:

Zadarska županija.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
3.7.2015

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: