Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka usluga izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju dijela transportnog kolektora TK III uz potok Lomnica

Datum objave: 14.07.2015. 11:30 / Izvor: Official Journal of the European Union, 14.07.2015.

Hrvatska-Zagreb: Usluge tehničkog projektiranja

2015/S 133-246001

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Zagrebački holding d.o.o.
85584865987
Ulica grada Vukovara 41
Služba(e) za kontakt: Služba za nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Služba za nabavu
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: nabava.nadmetanja@zgh.hr

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2015%2fS+002-0025485

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
83416546499
Folnegovićeva 1
10000 Zagreb
HRVATSKA

 

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju dijela transportnog kolektora TK III uz potok Lomnica.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 12: Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Grad Zagreb.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju dijela transportnog kolektora TK III uz potok Lomnica.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71320000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Točna količina predmeta nabave specificirana je projektnim zadatkom i troškovnikom.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 300 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
1. U ponudi je ponuditelj obvezan priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku garancije banke koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i na prvi pisani poziv ili položiti novčani polog na žiro račun Središnjeg tijela za javnu nabavu br.: HR882500009-1101216196 u iznosu od 15 000 HRK.
Ako se uplaćuje polog, pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude, navesti evidencijski broj nabave Središnjeg tijela za javnu nabavu. Dokaz o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudi.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti valjano najmanje do 1.12.2015. godine.
Ukoliko ponuditelj jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja u obliku garancije banke ono mora biti dostavljeno u izvorniku, uloženo u plastični (PVC) fascikl.
Plastični (PVC) fascikl mora biti zatvoren da se onemogući vađenje garancije banke iz fascikla te mora činiti sastavni dio ponude uvezane u cjelinu.
Plastični (PVC) fascikl u koji je uloženo jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti s vanjske strane označen – numeriran na isti način kao i ostale stranice ponude (nalijepiti naljepnicu na košuljicu koju treba numerirati na isti način kao i ostale stranice ponude).
Jamstvo za ozbiljnost ponude ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl).
Na ovakav način je omogućeno naknadno vraćanje garancije ponuditeljima.
Jamstvo mora biti bezuvjetno, neopozivo i na prvi pisani poziv.
U tekstu bankarske garancije obavezno je taksativno navesti 4 slučaja za koja se izdaje jamstvo:
1. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
2. dostavljanje neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH);
3. nedostavljanje izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona;
4. odbije potpisati ugovor
Jamstvo za ozbiljnost ponude treba biti izdano u korist Središnjeg tijela za javnu nabavu (Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb 10 000, OIB: 85584865987).
Ako jamstvo za ozbiljnost ponude ne bude naplaćeno, Središnje tijelo za javnu nabavu se obvezuje vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave.
Središnje tijelo za javnu nabavu će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano.
2. Odabrani ponuditelj će naručitelju, u roku od 15 dana od dana obostranog potpisa ugovora, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, u iznosu 10 % od ugovorne cijene usluga, a u obliku neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava prigovora, s rokom važenja istovjetno trajanju ugovora.
U slučaju sklapanja Ugovora sa zajednicom ponuditelja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora može dostaviti bilo koji član iz zajednice ponuditelja, u cijelosti ili parcijalno s članom/članovima, pod uvjetom da jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u bilo kojem slučaju treba iznositi 10 % od ugovorne cijene usluga, s rokom važenja istovjetno trajanju ugovora.
Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi jamstvo u roku od 15 dana od dana potpisa Ugovora, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj ima pravo raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude, te zahtijevati naknadu cjelokupne štete koju je zbog toga pretrpio.
3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u projektu, izvršitelj je dužan prilikom primopredaje izvršene usluge predati naručitelju jamstvo u obliku bjanko zadužnice potvrđene kod javnog bilježnika, u visini 10 % od ugovorene cijene, uvećane za PDV.
Jamstveni rok za izvršenu uslugu je 2 godine od datuma uspješno obavljene primopredaje i obostrano potpisanog primopredajnog zapisnika.
Bjanko zadužnicu treba popuniti sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN, br. 115/12) i potvrditi kod javnog bilježnika.
4. Jamstvo za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti
Ponuditelj mora u ponudi priložiti važeću policu osiguranja profesionalne odgovornosti ovlaštenih arhitekata i inženjera u graditeljstvu s uplaćenom premijom osiguranja za ovlaštene arhitekte odnosno inženjere koji će vršiti uslugu koja je predmet nabave.
Pod važećom policom osiguranja smatra se ista koja ima rok valjanosti sukladan roku valjanosti ponude (ne kraći od 120 dana od dana otvaranja ponuda).
U polici osiguranja mora biti navedeno najmanje slijedeće:
1) Naziv osiguranika;
2) Opis predmeta osiguranja tj. Opseg pokrića;
3) Limit pokrića;
4) Broj police osiguranja.
Ponuditelj mora ponudi priložiti potvrdu osiguravajućeg društva koje je izdalo policu osiguranja o plaćenim svim dospjelim obvezama po istoj, osim u slučaju kada je u polici već evidentirano izvršeno plaćanje.
Odabrani ponuditelj biti će obvezan imati važeću policu osiguranja za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Ukoliko dostavljena polica osiguranja po općoj odgovornosti iz djelatnosti istekne prije roka na koji je ugovor sklopljen, izvršitelj se obvezuje pribaviti novu važeću policu i dostaviti je Naručitelju.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Predujam isključen.
Obračun i naplata izvršenih usluga obavit će se nakon potpisom prihvaćenih računa od strane naručitelja, a sve prema stvarno izvršenim količinama usluga iz troškovnika.
Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti ponuditelju/članu zajednice ponuditelja u roku 60 dana od dana primitka računa.
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti podizvoditelju, na IBAN naveden u ponudbenom listu, u roku 60 dana od dana primitka računa.
Za zakašnjela plaćanja izvršitelj usluge ima pravo obračunati zateznu kamatu prema važećim odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Ako u ovom postupku javne nabave bude odabrana ponuda zajednice ponuditelja, Središnje tijelo za javnu nabavu može poslije odabira, od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren od svih članova zajednice ponuditelja.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: — dokaz o nekažnjavanju – sukladno dokumentaciji za nadmetanje,
— dokaz o ispunjenju plaćanja dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – sukladno dokumentaciji za nadmetanje,
— istinitost podataka – sukladno dokumentaciji za nadmetanje,
— profesionalni propust – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Pravna sposobnost:
Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
2015-1992
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
3.8.2015 - 13:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
do: 1.12.2015
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 3.8.2015 - 13:00

Mjesto:

Zagrebački holding d.o.o., Zagreb, Avenija Marina Držića 4/IV.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
Javni naručitelj ostavlja mogućnost primjene pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za nove usluge koje se sastoje u ponavljanju sličnih usluga koje su predmet ove nabave sukladno čl. 28. st.2.t. 5. (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 Odluka).
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Središnjeg tijela za javnu nabavu da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno navedenim odredbama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u čl. 159. Zakona o javnoj nabavi.
Naručitelj će, po primitku primjerka žalbe na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje, bez odgađanja na isti način i na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena osnovna dokumentacija za nadmetanje objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
11.7.2015

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: