Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije za Poslovnu zonu MLIN u Drvaru

Datum objave: 12.01.2023. 15:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.01.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

871-7-2-1-3-2/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA DRVAR
IDB/JIB 4281088340004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Vanja Krneta
Adresa Titova 1
Poštanski broj 80260 Drvar (hp mo)
Opština/Grad Drvar
Telefon (034) 819-001
Faks (034) 819-001
Elektronska pošta opcina.drvar@tel.net.ba
Internet adresa www.opstinadrvar.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (FBIH),Drvar

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i
uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Jer je sama izrada projekta podjeljena na faze, tako da ne dođemo u situaciju da bude potpisan ugovor za drugu fazu,
koji ne može biti odrađen bez prve faze, kao i zbog rokova izvršenja te samog finansiranja projekta koji se
sufinansira Ugovorom sa ministarstvom razvoja, preduzzetništva i obrta F BiH, u kojem imamo rok za utrošak
sredstava.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada projektne dokumentacije za Poslovnu zonu MLIN u Drvaru

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada projektne dokumentacije za poslovnu zonu Mlin u Drvaru, koja je podjeljena u dvije faze:
1. faza - izrada idejnog projekta i
2. faza - izrada glavnog projekta.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71220000-6 Usluge projektovanja u arhitekturi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

26500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Drvar, Poslovna zona Mlin

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

70 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Nema ih.

III 4. Ograničenja za učešće

Nema.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđač u svrhu dokaza o ispunjavanju uslova iz člana 46. ZJN dužan je dostaviti Aktuelni izvod iz sudskog
registra iz kojeg se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne traži se.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne traži se.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

23.01.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.01.2023. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Opština Drvar, Titova 1 - Sala za sastanke
Datum i vrijeme 23.01.2023. 09:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Vanja Krneta
Adresa Titova 1
Poštanski broj 80260 Drvar (hp mo)
Opština/Grad Drvar
Telefon (034) 819-001
Faks (034) 819-001
Elektronska pošta opcina.drvar@tel.net.ba
Internet adresa www.opstinadrvar.org
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: