Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga izrade promotivnog materijala za IV Slatinsku traktorijadu

Datum objave: 10.05.2023. 08:37 / Izvor: Akta.ba, 13.04.2023.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21), čl. 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH ", broj 39/14 i 59/22), i člana 66. Statuta opštine Šamac („Službeni glasnik Opštine Šamac, broj 9/17 i 14/22), Načelnik opštine Šamac d o n o s i :

ODLUKU 

o pokretanju postupka javne nabavke usluge "Izrada promotivnog materijala za IV Slatinsku traktorijadu"

Član 1.

Pokreće se postupak javne nabavke „Izrada promotivnog materijala za IV Slatinsku traktorijadu“ putem direktnog sporazuma.

Član 2.

Okvirna vrijednost predmetne nabavke iznosi do 4.273,50 КM bez PDV-a, odnosno do 5.000,00 КM sa PDV-om i utvrđena je Planom javnih nabavki za 2023. godinu u okviru pozicije broj:140-Odjeljenje za finansije, na kontu br. 412900–Ostali neklasifikovani rashodi.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Šamac“.

Broj: 01-022-172/2023 

NAČELNIК OPŠTINE Đorđe Milićević    

Datum: 13.04.2023. god. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: