Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka usluga putničkih agencija - posredovanje pri nabavci avionskih karata

Datum objave: 12.05.2023. 15:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

3010-7-2-99-3-39/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA BANKARSTVO FBIH
IDB/JIB 4200558120006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Džan Šebić
Adresa Zmaja od Bosne 47b
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 721-400
Faks (033) 668-811
Elektronska pošta javne.nabavke@fba.ba
Internet adresa www.fba.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge aviotransporta putnika i tereta, osim prijevoza pošte

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Zbog efikasnijeg praćenja realizacije cjelokupne nabavke, jedinstvene vrste nabavke, te jedinstvenog roka realizacije
cjelokupnog predmeta nabavke za Ugovorni organ je ekonomičnije da provede jedan postupak, te da za konkretan predmet
nabavke Okvirni sporazum zaključi sa više Dobavljača.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Više ponuđača

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

45000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga putničkih agencija - posredovanje pri nabavci avionskih karata

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga putničkih agencija - posredovanje pri nabavci aviokarata za potrebe Agencije za bankarstvo Federacije BiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 63510000-7 Usluge putničkih agencija i slične usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa članom 46. Zakona i TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa članom 47. Zakona i TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa članom 50. Zakona i TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

22.05.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.05.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, ul. Zmaja od Bosne 47b,
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Datum i vrijeme 23.05.2023. 10:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
3010-7-2-99-3-39/23
PODIJELI: