Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka usluga održavanja opreme za grijanje i hlađenje u objektima Lutrije BiH

Datum objave: 16.05.2023. 15:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

523-1-2-56-3-62/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.
IDB/JIB 4200496180007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Meliha Biber-Divović
Adresa Mehmeda Spahe 11
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 483-015
Faks (033) 223-001
Elektronska pošta nihad.foco@lutrijabih.ba
Internet adresa www.lutrijabih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Predmet nabavke nije podijeljen na lotove iz razloga jer nabavka čini jednu cjelinu.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje opreme za grijanje i hlađenje u objektima Lutrije BiH

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje opreme za grijanje i hlađenje u objektima Lutrije BiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

59830,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekti ugovornog organa na području FBiH

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna (1) godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači trebaju u ponudi dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj
su registrirani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju
profesionalnu djelatnost.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da glavni bankarski račun ponuđača nije blokiran u zadnjih 12 (dvanaest) mjeseci ili od početka poslovanja ako je ponuđač
registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od 12 (dvanaest) mjeseci od dana objave Obavještenja o nabavci.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Minimalno 1 (jedan) uspješno izvršen ugovor koji se odnosi na održavanje opreme za hlađenje i grijanje ili klima uređaja u
prethodne 3 (tri) godine, računajući od Objave obavještenja za predmetnu nabavku, čija je vrijednost u minimalnom iznosu
od 59.000,00 KM bez PDV-a,
b) Minimalno angažovano 5 (pet) osoba na poslovima održavanja opreme za hlađenje i grijanje ili klima uređaja,
c) Posjedovanje 5 (pet) vozila za izvršenje predmetnih usluga ili drugog dokaza da će ponuđač tražena vozila imati na
raspolaganju tokom trajanja ugovora.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

06.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.06.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ul. Mehmeda Spahe br. 11, Sarajevo
Datum i vrijeme 07.06.2023. 12:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti poštom ili lično u Odjeljenje nabavke Lutrije BiH, Mehmeda Spahe br. 11/II,Sarajevo,
najkasnije do 07.06.2023. godine u 12:00 sati sa naznakom "Ponuda po javnoj nabavci - otvoreni postupak br. 076/23 - N
E OTVARAJ".

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
523-1-2-56-3-62/23
PODIJELI: