Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka usluga osiguranja imovine, lica i vozila

Datum objave: 19.05.2023. 15:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

230-7-2-15-3-4/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
IDB/JIB 4200115210002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Amela Glibo
Adresa Gatačka 80
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 723-640
Faks (033) 723-641
Elektronska pošta info@kcsr.ba
Internet adresa www.kcsr.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge istrage i osiguranja, osim usluga oklopnih vozila

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 2.c. Obrazloženje dostave ponuda

Ponude se mogu dostaviti za jedan ili više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka usluga osiguranja imovine, lica i vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka usluga osiguranja imovine, lica i vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66515200-5 Usluge osiguranja imovine
Dodatni predmet(i) 66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća
  66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.05.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.05.2023. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU Kantonalni centar za socijalni rad" Gatačka 80, 71000 Sarajevo
Datum i vrijeme 30.05.2023. 09:45


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Amela Glibo
Adresa Gatačka 80
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 723-640
Faks (033) 723-641
Elektronska pošta info@kcsr.ba
Internet adresa www.kcsr.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga osiguranja imovine i lica LOT 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga osiguranja imovine i lica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66515200-5 Usluge osiguranja imovine

III Ukupna količina ili obim ugovora
Ugovor

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.05.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.05.2023. 09:45ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga osiguranja vozila LOT 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga osiguranja vozila LOT 2

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora
Ugovor

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.05.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.05.2023. 09:45
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
230-7-2-15-3-4/23
PODIJELI: