Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka usluga tiskanja slikovnica u okviru programa Rođeni za čitanje

Datum objave: 22.05.2023. 09:28 / Izvor: Official Journal of the European Union, 22.05.2023.

Hrvatska-Zagreb: Tiskanje i s tim povezane usluge

2023/S 097-304409

Obavijest o nadmetanju

 

Usluge


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo kulture i medija
Nacionalni registracijski broj: 37836302645
Poštanska adresa: Runjaninova 2
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ana Bogut
E-pošta: nabava@min-kulture.hr
Telefon: +385 14866270
Telefaks: +385 14866280
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.min-kulture.hr
Adresa profila kupca: www.min-kulture.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0021497
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Rekreacija, kultura i religija

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava usluga tiskanja slikovnica u okviru programa Rođeni za čitanje.

 

Referentni broj: 10/2022-OP
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79800000 Tiskanje i s tim povezane usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je usluga tiskanja slikovnica u okviru programa Rođeni za čitanje.

Program „Rođeni za čitanje“ pokrenulo je Ministarstvo kulture i medija u suradnji s Ministarstvom zdravstva uz podršku Hrvatskog pedijatrijskog društva i Hrvatskog društva za socijalnu i preventivnu pedijatriju. Radi se o nacionalnom programu poticanja čitanja djeci od najranije dobi kao mjeri Akcijskog plana 2020. - provedbe Nacionalne strategije poticanja čitanja.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 118 500.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Nabava usluga tiskanja slikovnica u okviru programa Rođeni za čitanje-slikovnice za djecu uzrasta od 6 mjeseci do 1,5 godine

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79800000 Tiskanje i s tim povezane usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Zagreb

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Tisak slikovnica za djecu uzrasta od 6 mjeseci do 1,5 godine. Pripremu osigurava Naručitelj.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Sukladno DoN / Ponder: Sukladno DoN
Kriterij troška - Naziv: Sukladno DoN / Ponder: Sukladno DoN
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 50 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 4
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Nabava usluga tiskanja slikovnica u okviru programa Rođeni za čitanje-slikovnica za djecu uzrasta 1,5 do 3 godine

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79800000 Tiskanje i s tim povezane usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

 

Tisak slikovnica za djecu uzrasta 1,5 do 3 godine. Pripremu osigurava Naručitelj.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Sukladno DoN / Ponder: Sukladno DoN
Kriterij troška - Naziv: Sukladno DoN / Ponder: Sukladno DoN
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 68 500.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 4
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 07/06/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 2 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 07/06/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Ministarstvo kulture i medija, Runjaninova 2, Zagreb

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/05/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: