Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka usluga umjeravanja električnih mjernih instrumenata za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj

Datum objave: 22.05.2023. 10:14 / Izvor: Akta.ba, 19.05.2023.

Javno preduzeće

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d.-Sarajevo

 

Kakanj, 15.05.2023. godine

Broj: 02-41-3-7865-1/23

 

Na osnovu članova 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 99. Statuta JP ElektroprivredaBiH d.d. - Sarajevo broj: (prečišćeni tekst) broj: N0-2190/21-41./2. od 25.01.2021. godine, te člana 5. stav (6) Odluke o utvrdivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - Prečiššćeni tekst - broj: 06-26053-1/22 od 27.09.2022. godine, direktor Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, d o n o s i

 

ODLUKU o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

 

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke u predmetu Umjeravanje električnih mjernih instrumenata za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, tender broj: 2000037540, broj obavještenja: 1424-1-2-82-3-220/23 objavljen u "Službenom glasniku BiH", broj: 26 od 14.04.2023. godine i 07.04.2023. godine na Portalu www.ejn.gov.ba, u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

 

Član 2.

 

Ova Odluka će se objaviti na internet stranici JP EP BiH, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 3.

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice Termoelektrana „Какапј" Kakanj.

 

Obrazloženje

 

Postupak nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke i imenovanju Komisije zajavnu nabavku broj: 02-45-2-5564-1/23 od 03.04.2023. godine. Javna nabavkaje provedena po otvorenom postupku javne nabavke u skladu sa članom 25. Zakona o javnim nabavkama. Ugovomi organ je otvoreni postupak javne nabavke u predmetu Umjeravanje električnih mjernih instrumenata za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, tender broj: 2000037540, broj obavještenja: 1424-1-2-82-3-220/23 objavio u "Službenom glasnikuBiH", broj: 26 od 14.04.2023. godine i 07.04.2023. godine na Portalu www.ejn.gov.ba.

 

U Zapisniku sa otvaranja ponuda od dana 04.05.2023. godine, Komisija zajavnu nabavkuje konstatovala da se postupak poništava u skladu sa odredbom člana 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama, obzirom da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

 

Na osnovu gore navedenog, donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

Pravna pouka:

 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba JP Elektroprivreda BiH Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: