Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka usluga redovnog servisa kompresora, sušača vazduha i linijske filtracije komprimovanog vazduha

Datum objave: 23.05.2023. 15:08 / Izvor: Akta.ba, 18.05.2023.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje

Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik

 

Broj 17437/23

 

Dana.18.05.2023. godine.

 

Na osnovu člana 69. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14. 59/22), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj: 103/14) a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 17117/23 od 16.05.2023 godine u predmetu: „Nabavka usluge redovnog servisa kompresora, sušača vazduha i linijske filtracije komprimovanog vazduha" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, interni broj: KZ 19/23, Uprava Preduzeća na sjednici održanoj dana, 17.05. 2023. godine donosi:

 

ODLUKU

 

o poništenju postupka javne nabavke: „Nabavka usluge redovnog servisa kompresora, sušača vazduha i linijske filtracije komprimovanog vazduha" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, interni broj: KZ 19/23

 

Član 1.

 

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 17117/23 od 16.05.2023. godine u postupku: „Nabavka usluge redovnog servisa kompresora, sušača vazduha i linijske filtracije komprimovanog vazduha" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, interni broj: KZ 19/23, te se u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH poništava predmetni postupak javne nabavke, jer u određenom krajnjem roku nije dostavljena nijedna ponuda.

 

Član 2.

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za pravne i korporativne poslove i Komercijalna služba Preduzeća.

 

Član 3.

 

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com

 

Član 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu osnovu Posebne Odluke Uprave Preduzeća o pokretanju postupka javne nabavke broj: 14741/23 od 24.04.2023. godine.

 

Procijenjena vrijednost nabavke: 12.000,00 KM bez PDV-a.

 

Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu javnih nabavki pod brojem 1276-7-2-171-3-296/23 od 04.05.2023. godine.

 

Komisija za javne nabavke Mješovitog holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće Trebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D Ugljevik je imenovana Rješenjem Uprave Preduzeća o imenovanju članova Komisije broj: 16659/23 od 12.05.2023. godine.

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana: 16.05.2023, godine Izvještaj o radu sa preporukom za poništenje postupka javne nabavke broj: 17117/23 od 16.05.2023. godine, u postupku javne nabavke „Nabavka usluge redovnog servisa kompresora, sušača vazduha i linijske filtracije komprimovanog vazduha" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, interni broj: KZ 19/23.

 

U postupku po Izvještaju Komisija za javnu nabavku je utvrdila da do krajnjeg roka za prijem ponuda (do 16.05.2023 godine do 09°° časova) na protokol Preduzeća nije zaprimljena nijedna ponuda.

 

U skladu s članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH. Komisija za javnu nabavku dala je preporuku Upravi Preduzeća da donese odluku o poništenju postupka javne nabavke, jer u ostavljenom krajnjem roku nije zaprimljena nijedna ponuda.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propusta u radu; koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

 

U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je Preporuka o poništenju postupka data u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i interni aktima i Tenderskim dokumentom.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. stav 1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke može se predati žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odiuke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

 

Diko Cvijetinović

VD Direktor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: