Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju elektroinstalacija u Kantonalnom poreznom uredu Bihać

Datum objave: 29.05.2023. 14:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.05.2023.
POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA CIJENE/PONUDE

1415-8-2-60-17-35/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BIH
IDB/JIB 4200575050089
Kontakt osoba Meliha Smailbegović
Adresa Husrefa Redžića 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 289-800
Faks (033) 289-939
Elektronska pošta javnenabavke@fpu.gov.ba
Internet adresa www.pufbih.ba

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

ODJELJAK II: PREDMET NABAVKE


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta nabavke

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju elektroinstalacija u Kantonalnom poreznom uredu Bihać

II 4.b. Kratak opis predmeta nabavke

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju elektroinstalacija u Kantonalnom poreznom uredu Bihać (objekat
Kantonalnog poreznog ureda Bihać sa pripadajućim odsjecima i Porezna ispostava Bihać), sveukupna površina objekta
511,92m2.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71321000-4 Usluge tehničkog projektiranja za mašinske i električne instalacije zgrada

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost nabavke bez PDV-a u KM

1500,00

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Direktni sporazum

IV 6. Rok za prijem informativnih ponuda

Datum i vrijeme 9.6.2023. 12:00:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

U skladu sa članom 56. Zakona o javnim nabavkama i članom 8. stav (5) Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja
obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki („Službeni glasnik BiH“, broj:
80/22), komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Ugovornog organa i privrednih subjekata obavljat će se
isključivo u pisanom obliku u formi i na način kako je definisano na portalu javnih nabavki.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: