Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka usluga fizičkog označavanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada brojevima i izrada registra prostornih jedinica za dio Općine Jablanica

Datum objave: 31.05.2023. 14:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

753-7-2-81-3-29/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA JABLANICA
IDB/JIB 4227265360008
Kontakt osoba/Služba za kontakt VILDANA LULIĆ
Adresa Pere Bilića 15
Poštanski broj 88420 Jablanica (bhp sa)
Općina/Grad Jablanica
Telefon (036) 751-300
Faks (036) 753-215
Elektronska pošta jabl.o@bih.net.ba
Internet adresa www.jablanica.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Jablanica

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Nije moguća podjela na lotove

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge nabavke i fizičkog označavanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada brojevima i izrada registra prostornih jedinica
za dio Općine Jablanica.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge nabavke i fizičkog označavanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada brojevima i izrada registra prostornih jedinica
za dio Općine Jablanica.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44423460-3 Pločice s adresom
Dodatni predmet(i) 71355000-1 Geodetske usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji usluga koja je sastavni dio TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34188,04

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Jablanica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

a) Izjava ponuđača da će se plaćanje izvršiti nakon realizacije ugovora i ispostavljanja računa ponuđača od dana
dostavljanja Izvještaja o završetku predmetnih usluga i to na slijedeći način: Federalna uprava se obavezuje finansirati
predmetne usluge 25 % ugovorene cijene usluga, Kantonalna uprava se obavezuje finansirati predmetne usluge 25 %
ugovorene cijene usluga i Općina Jablanica 50 % ugovorene cijene usluga.

III 4. Ograničenja za učešće

-

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Original ili ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra kao dokaz da je ponuđač registrovan za obavljanje tražene djelatnosti ili
rješenje drugog nadležnog organa (za fizička lica)

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Izjava sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe ispred ponuđača da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje ispravno
izvršenje ugovora

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Izjava sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe ispred ponuđača da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje
ispravno izvršenje ugovora

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

12.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.06.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Općina Jablanica, Pere Bilića 15
Datum i vrijeme 12.06.2023. 11:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač. Tenderska dokumentacija se može preuzeti na
slijedeći način: - na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba, u sistemu „e-Nabavke“ Za ovaj postupak nabavke je predviđena
e-Aukcija. Ugovorni organ će odrediti početak i vrijeme trajanja e-Aukcije u sistemu e-Nabavke prihvatljivih ponuda. Svi
ponuđači koji su podnijeli prihvatljive ponude, momentom zakazivanja e-Aukcije bit će obavješteni istovremeno putem
sistema e-Nabavke o slijedećem: a) datumu i vremenu početka e-Aukcije b) prethodno određenom trajanju e-Aukcije c)
broju postupka javne nabavke d) poziciji na rang listi u početnoj ocjeni ponuda

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: