Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka usluga izrade investiciono-tehničke dokumentacije za izradu solarne elektrane na vodoizvorištu Žeravica

Datum objave: 01.06.2023. 16:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.06.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1275-7-2-103-3-19/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KP "VODOVOD" A.D.
IDB/JIB 4401063750009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Ranka Aleksić
Adresa Kozarskih brigada 36a
Poštanski broj 78400 Gradiška (sp bl)
Opština/Grad Gradiška
Telefon (051) 813-157
Faks (051) 813-733
Elektronska pošta vodovod@gradiska.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Gradiška

I 5.c. Djelatnost


Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Predmet izrada investiciono-tehničke dokumentacije za izradu solarne elektrane čini jednu cjelinu i nije djeljiv na lotove.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za izradu solarne elektrane na vodoizvorištu Žeravica

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za izradu solarne elektrane na vodoizvorištu Žeravica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71323100-9 Usluge projektovanja elektroenergetskih sistema

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

16.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.06.2023. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao u Tenderskoj dokumentaciji
Datum i vrijeme 16.06.2023. 09:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: