Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka usluga iznajmljivanja labudice minimalne nosivosti 40 t za transport radnih mašina u rudnom polju Pogona Višća na period 12 mjeseci

Datum objave: 02.06.2023. 10:40 / Izvor: Akta.ba, 30.05.2023.

Odluka o poništenju Iznajmljivanje labudice

30.05.2023.

 

 

 

Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik

 

Broj:03-3185/23

Datum: 24.5.2023.

 

Na osnovu člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH"
broj 39/14: 59/22). Zapisnika o ocjeni ponuda od 12.05.2023. godine i člana 48. Statuta Rudnik mrkog
uglja "Đurđevik" d.o.o. - Durdevik. Direktor i Prokurista Rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. -
Đurđevik, donose:

 

ODLUKU

o poništenju postupka za javnu nabavku usluga
Iznajmljivanje labudice minimalne nosivosti 40 t za transport radnih mašina u rudnom polju Pogona
"Višća" na period 12 mjeseci

 

Nakon provedenog Otvorenog postupka za nabavku usluga: Iznajmljivanje labudice minimalne nosivosti
40 t za transport radnih mašina u rudnom polju Pogona "Višća" na period 12 mjeseci, a obzirom da
nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, postupak nabavke se PONIŠTAVA u skladu sa članom
69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH.

OBRAZLOŽE NJ E

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku usluga: Iznajmljivanje labudice minimalne nosivosti 40 t
za transport radnih mašina u rudnom polju Pogona "Višća" na period 12 mjeseci broj obavještenja:
350-1-2-135-3-161/23 objavl jenom na Portalu javnih nabavki dana. 18.04.2023. godine evidencijski broj
nabavke 03-2477/23 Tendersku dokumentaciju preuzelo je sedam ponuđača, a što se vidi iz izvještaja o
preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba
kreiranog 11.05.2023. godine, a koji je sastavni dio ovog zapisnika.

Rok za dostavu ponuda bio je 11.05.2023. godine do 11:00 sati. a javno otvaranje ponuda je zakazano za
11.05.2023. godine u 11:30 sati u prostorijama Rudnika.

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoju ponudu u datom roku su dostavili sljedeći ponuđači:
1) Ponuda sa prijemnim brojem 19-2776/23 od 04.05.2023. godine.
Ponuđač: "Harmeli" d.o.o. Banovići.

Javno otvaranje ponuda je dana 11.05.2023. godine u 11:30 sati izvršila Komisija za provođenje postupka
javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03-2478/23 od 17.04.2023. godine.
Javno otvaranje ponuda izvršeno je u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama i sačinjen je
Zapisnik o otvaranju ponuda.

Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda i zapisnik o zaprimanju ponuda je dostavljen ponuđaču istog dana.

Komisija je na zatvorenoj sjednici, izvršila uvid u ponude, te konstatuje slijedeće:

Ponuda ponuđača "Harmeli" d.o.o. Banovići odbacuje se kao neprihvatljiva jer cijena prelazi
planirana, odnosno osigurana novčana sredstva ugovornog organa za nabavku

 

Obzirom na prednje izneseno donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Pravo žalbe

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra da je Ugovorni
organ u toku postupka prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama Bil I. ima pravo izjaviti
žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrđenim u članu 99. i 101.

Žalba se izjavljuje URŽ-u putem Ugovornog organa u pismenoj lbrmi u roku od 10 dana od prijema
Odluke o poništenju.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: