Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(EU) (izmjena) Nabavka usluga povjeravanja dva aviona L-410 UVP-E20, broj 3301 i 3302, da organizuju vođenje kontinuirane plovidbenosti

Datum objave: 05.06.2023. 10:10 / Izvor: Official Journal of the European Union, 05.06.2023.

Poljska-Varšava: Usluge upravljanja letjelicom

2023/S 106-332904

Ispravak

 

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

 

 

Usluge

 

 

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2023/S 103-325928)


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Komenda Główna Straży Granicznej
Poštanska adresa: Al. Niepodległości 100
Mjesto: Warszawa
NUTS kod: PL911 Miasto Warszawa
Poštanski broj: 02-514
Država: Poljska
Osoba za kontakt: Wioleta Bankowicz
E-pošta: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Telefon: +48 225004471
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.strazgraniczna.pl

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Powierzenie dwóch samolotów typu L-410 UVP-E20 o numerze 3301 i 3302 do organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu

 

Referentni broj: 31/BF/BL/23
II.1.2)Glavna CPV oznaka
60445000 Usluge upravljanja letjelicom
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest powierzenie dwóch samolotów, typu L-410 UVP-E20 o numerze fabrycznym 3301 i znakach rejestracyjnych SN-61YG oraz o numerze fabrycznym 3302 i znakach rejestracyjnych SN-62YG do organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu „Continuing Airworthiness Management Organisation” (CAMO) celem spełnienia wymogów Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania. 2.Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami odbywać się będzie przez Platformę Zakupową SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg/public/postepowanie?postepowanie=47246897

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/05/2023
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2023/S 103-325928

 

Odjeljak VII: Izmjene

 

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: VI.3
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Informacje dodatkowe
Umjesto:

 

1. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu: - na podstawie art. 108 ust. 1 i ust.2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału określone w Sekcji III.1.1) ogłoszenia; - na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023r poz.129 i 185); - na podstawie art. 5k Rozp. (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), które ustanawia ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia z ofertą: - oświadczenia na formularzu JEDZ, sporządzonym zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 r. (Dz.Urz.UE L3 z 6.01.2016,str.16), które stanowi dowód braku podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe; - oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. dokumentów: a)informacji z KRK w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem; b)informacji z KRK w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego –sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem; c)oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp; d)oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; e)informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem; f) odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (z zastrzeżeniem art. 127 ust.1 Pzp); g) dokumentu, o którym mowa w Sekcji III.1.1) 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP wówczas składa dokumenty zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz. 2415).

 

Glasi:

 

1. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu: - na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału określone w Sekcji III.1.1) ogłoszenia; - na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023r poz.129 i 185); - na podstawie art. 5k Rozp. (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), które ustanawia ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia z ofertą: - oświadczenia na formularzu JEDZ, sporządzonym zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 r. (Dz.Urz.UE L3 z 6.01.2016,str.16), które stanowi dowód braku podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe; - oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. dokumentów: a)informacji z KRK w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem; b)informacji z KRK w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego –sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem; c)oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp; d)oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; f) odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (z zastrzeżeniem art. 127 ust.1 Pzp); g) dokumentu, o którym mowa w Sekcji III.1.1) 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP wówczas składa dokumenty zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz. 2415).

 

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: