Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena aukcije) Nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, sanacije traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi šds, odjeli: 47/2-111/2 G.J Goleš Radalje i 98-99 G.J Dnoluka, 1-167 G.J Jasenica Bila, 1-27, 74-140 G.J Pogorelica Garež i 85-95/ 1 G.J Neretvica dio...

Datum objave: 05.06.2023. 15:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.06.2023.
ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1002-1-2-150-8-187/23Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1002-1-2-150-3-185/23
Datum objave obavještenja 05.06.2023.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ /
ŠUMSKOGOSPODARSKO DRUŠTVO ˝ŠUME SREDIŠNJE BOSNE˝ /
ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ D.O.O. DONJI
VAKUF
IDB/JIB 4236311640001
Kontakt osoba Larisa Skrobo, Dragan Radić
Adresa Slavne brdske brigade bb
Poštanski broj 70220 Donji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Donji Vakuf
Telefon (030) 270-735
Faks (030) 260-730
Elektronska pošta info@sumesbk.ba
Internet adresa http://www.sumesbk.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 05.07.2023. 08:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto 770. Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf
Datum i vrijeme 05.07.2023. 08:15
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 4 (VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 5 (VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 6 (VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 7 (VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 8 (VIII,IX).

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Šumarija Travnik- sječa i izvoz drvnih sortimenata-sanitarna sječa, odjeli 47/2-111/2 G.J „Goleš Radalje“ i odjeli 98-99 G.J
„Dnoluka“

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Šumarija Travnik- sječa i izvoz drvnih sortimenata- sanitarna sječa, odjeli 47/2-111/2 G.J „Goleš Radalje“ i odjeli 98-99 G.
J „Dnoluka“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77211100-3 Usluge eksploatacije drva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u obrascu za cijenu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

53985,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Travnik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.07.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.07.2023. 08:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Šumarija Travnik- sječa i izvoz drvnih sortimenata- sanitarna sječa, odjeli 1-167 G.J „Jasenica Bila“

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Šumarija Travnik- sječa i izvoz drvnih sortimenata- sanitarna sječa, odjeli 1-167 G.J „Jasenica Bila“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77211100-3 Usluge eksploatacije drva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u obrascu za cijenu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

39710,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Travnik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.07.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.07.2023. 08:15ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Šumarija Fojnica- sječa i izvoz drvnih sortimenata- sanitarna sječa, odjeli 1-106 G.J „Prokos Fojnica“ i odjeli 69-83 G.
J „Sebešić“

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Šumarija Fojnica- sječa i izvoz drvnih sortimenata- sanitarna sječa, odjeli 1-106 G.J „Prokos Fojnica“ i odjeli 69-83 G.
J „Sebešić“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77211100-3 Usluge eksploatacije drva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u obrascu za cijenu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14935,85

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Fojnica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.07.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.07.2023. 08:15ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Šumarija Fojnica- ječa i izvoz drvnih sortimenata- sanitarna sječa, odjeli 1-27, 74-140 G.J „Pogorelica Garež“ i odjeli 85-95/
1 G.J „Neretvica dio“

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Šumarija Fojnica- ječa i izvoz drvnih sortimenata- sanitarna sječa, odjeli 1-27, 74-140 G.J „Pogorelica Garež“ i odjeli 85-95/
1 G.J „Neretvica dio“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77211100-3 Usluge eksploatacije drva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u obrascu za cijenu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12056,65

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Fojnica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.07.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.07.2023. 08:15ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Šumarija Fojnica- sječa i izvoz drvnih sortimenata- sanitarna sječa, odjeli 17-27, 36-76 G.J „Zahor Jasikovica“, odjeli 100-110
, 127-136 G.J „Busovača dio“ i odjeli 111-124 G.J „Busovača“

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Šumarija Fojnica- sječa i izvoz drvnih sortimenata- sanitarna sječa, odjeli 17-27, 36-76 G.J „Zahor Jasikovica“, odjeli 100-110
, 127-136 G.J „Busovača dio“ i odjeli 111-124 G.J „Busovača“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77211100-3 Usluge eksploatacije drva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u obrascu za cijenu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

26992,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Fojnica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.07.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.07.2023. 08:15ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Šumarija Fojnica- sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds, u
odjelu 20 G.J. „Zahor Jasikovica“

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Šumarija Fojnica- sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds, u
odjelu 20 G.J. „Zahor Jasikovica“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77211100-3 Usluge eksploatacije drva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u obrascu za cijenu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

56159,76

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Fojnica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.07.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.07.2023. 08:15ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Šumarija Fojnica- sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds, u
odjelu 10 G.J. „Pogorelica Garež“

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Šumarija Fojnica- sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds, u
odjelu 10 G.J. „Pogorelica Garež“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77211100-3 Usluge eksploatacije drva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u obrascu za cijenu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

51454,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Fojnica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.07.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.07.2023. 08:15ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Šumarija Fojnica- sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds, u
odjelu 66 G.J. „Prokos Fojnica“

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Šumarija Fojnica- sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds, u
odjelu 66 G.J. „Prokos Fojnica“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77211100-3 Usluge eksploatacije drva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u obrascu za cijenu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

33100,57

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Fojnica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.07.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.07.2023. 08:15

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: