Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(MK) Nabavka usluga obezbjeđenja i video nadzora objekata na prodajnim mjestima i poslovnim prostorima

Datum objave: 06.06.2023. 10:09 / Izvor: Official Journal of the European Union, 06.06.2023.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Usluge javne uprave, obrane i socijalnog osiguranja

2023/S 107-336637

Obavijest o nadmetanju

 

Usluge


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Joint Stock Company for organizing lotteries National lottery of the Republic of North Macedonia
Nacionalni registracijski broj: 6436846
Poštanska adresa: Boulevard “Goce Delchev” 8
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK008 Скопски / Skopski
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: melina.ameti@loto.mk
Telefon: +389 25511991
Telefaks: +389 25511992
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://loto.mk
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://www.e-nabavki.gov.mk
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://www.e-nabavki.gov.mk
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Državna ili federalna agencija/ured
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Organizing lotteries

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Provision and video surveillance of facilities at points of sale and office premises

 

Referentni broj: 09837/2023
II.1.2)Glavna CPV oznaka
75000000 Usluge javne uprave, obrane i socijalnog osiguranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Provision and video surveillance of facilities at points of sale and office premises

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 15 000 000.00 MKD
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK008 Скопски / Skopski
II.2.4)Opis nabave:

 

Security and video surveillance of facilities at sales points and office premises, according to the conditions and requirements of the technical specification which is an integral part of the tender documentation, for a period of 1 (one) year.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 15 000 000.00 MKD
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Certificate of registered activity and Permit for privatesecurity in the form of provision of physical security services issued by the Ministry of internal affairs (in accordance with the law on private security - Official Gazette of the RSM No. 166/12, 164/13, 148/15, 193/15, 55/16).

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

- Proof of relevant insurance for professional risk compensation.

- Statement of the company's total income (data from the income statement issued by a competent authority, that is, an audited income statement) and, where required, a statement of income in the area covered with the public procurement contract, and that at most for the last three financial years for which they are available

such information depending on the date on which the company was founded or started operating and in depending on the availability of such information

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

Valid contract - policy for workplace injury insurance for employees and Valid contract - insurance policy from general and professional liability for damages caused by third parties of the insured amount of 100,000.00 euros.

Value of the debt level indicator, to be at least the same or below the average of the activity for 2022,

Value of the indicator of general and current liquidity should be at least the same or above the average of the activity for 2022,

Value of the turnover ratio indicator of existing assets, to be at least the same or above the average of the activity for the year 2022,

Value of the indicator of the efficiency ratio, to be at least the same or above the average of the activity for the year 2022 and

Value on the gross margin and profit margin ratio indicator, to be at least the same or above the activity average for 2022.

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

- with a list of main deliveries of goods or performed services with values, dates, buyers (contractual authorities or economic operators), by providing confirmation of deliveries or services performed,

- with a description of the technical conditions and measures that the economic operator uses to ensure quality as well as with a description of its capacities for development and research,

- with the educational and professional qualifications of the service provider or of the contractor or of its management staff, provided that they are not evaluated as a criterion for selecting the most favorable offer,

- with a statement about the instruments, plants or technical equipment, which the service provider or contractor of the works is available for the execution of the contract.

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

-Yes has realized at least 6 (six) contracts for services of the same or similar type from the procurement in question in the last 3 (three) years, with a value of MKD 3,500,000.00 without calculated VAT.

-To possess a valid authorization for the use of radio frequencies in land mobile service issued by AEK; At least 100 (one hundred) officials identification cards issued by the Chamber for Private Security of the Republic of Macedonia;

-To be a member of the Chamber of private security of the Republic of Macedonia;

-To have a contract that will serve as proof that employees had health examinations and other medical services;

-List of material and technical means at his disposal;

- To have at least 100 (one hundred) executors with valid security licenses in full-time employment issued by the Private Security Chamber of the Republic of Macedonia;

-There must be a minimum of 3 (three) persons for technical security with valid IDs;

-To have groups for rapid intervention that will be ready for emergency interventions;

-To have employed at least 100 people who have a certificate for fire protection;

- To possess at least 20 (twenty) portable encrypted radio communication devices;

-To own at least 12 (twelve) pieces of firearms;

-To own at least 10 marked patrol vehicles;

-To have a central one monitoring system (duty operation center) with technical details about the operating system (Back up capabilities, systems, specification, number of employees).

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodit će se elektronička dražba
Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

 

lowest price

 

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 29/06/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 29/06/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Joint-stock company for organizing games of chance National lottery of the Republic of North Macedonia, 8 Gotse Delchev Blvd. in Skopje (MRTV building - 18th floor).

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: STATE COMMISSION FOR APPEALS
Poštanska adresa: Bul Ilinden 63a
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: dkzjn@gs.gov.mk
Telefon: +389 23251251
Telefaks: +389 23251250
Internetska adresa: http://dkzjn.mk
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Any Economic Operator having a legal interest in obtaining a Public Procurement Contract or a Framework Agreement and who has suffered or might suffer damage from possible violation of the provisions of this Law may seek legal protection against decisions, actions and omissions undertaking actions by the Contracting body in the public procurement procedure.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: STATE COMMISSION FOR APPEALS
Poštanska adresa: Bul Ilinden 63a
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: dkzjn@gs.gov.mk
Telefon: +389 23251251
Telefaks: +389 23251250
Internetska adresa: http://dkzjn.mk
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/06/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: