Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka usluga jednogodišnjeg održavanja Certificirane Database Platforme s inkorporiranim IBM Informix programskim proizvodima u ESA modelu za informacijske sustave u visokom obrazovanju i znanosti

Datum objave: 07.06.2023. 09:48 / Izvor: Official Journal of the European Union, 07.06.2023.

Hrvatska-Zagreb: Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju

2023/S 108-339017

Obavijest o nadmetanju

 

Usluge


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Nacionalni registracijski broj: 49508397045
Poštanska adresa: Donje Svetice 38
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@mzo.hr
Telefon: +385 14594331
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://mzo.gov.hr
Adresa profila kupca: https://mzo.gov.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0023806
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Usluga jednogodišnjeg održavanja Certificirane Database Platforme s inkorporiranim IBM Informix programskim proizvodima u ESA modelu za informacijske sustave u visokom obrazovanju i znanosti

 

Referentni broj: EBN-4-2023-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72267100 Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

usluga jednogodišnjeg održavanja Certificirane Database platforme s inkorporiranim IBM Informix programskim proizvodima u ESA modelu za informacijske sustave u visokom obrazovanju i znanosti

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 238 900.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72267100 Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Zagreb, SRCE, J. Marohnića 5

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Usluga jednogodišnjeg održavanja Certificirane Database Platforme s inkorporiranim IBM Informix programskim proizvodima u ESA modelu za informacijske sustave u visokom obrazovanju i znanosti.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjaka / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 238 900.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 01/07/2023
Završetak: 30/06/2024
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Nema

 

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Naručitelj je u ovoj Dokumentaciji o nabavi odredio uvjete za obavljanje profesionalne djelatnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebne za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Svi uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti su vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave.

Sukladno odredbi članka 257. st.1. ZJN 2016 gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Ugovor o javnoj nabavi sklapa u pisanom obliku na temelju ponude.

Bitni dijelovi ugovora su:

- predmet usluga

- nepromjenjivost cijene usluga

- rok ispunjenja usluga

- podaci o imenovanim podugovarateljima i dijelovima ugovora koji će oni izvršavati

- rok plaćanja od dana urednog zaprimanja računa za uredno isporučenu uslugu

- zaštita tajnosti podataka Naručitelja koje sazna ponuditelj/izvršitelj pri ispunjenju usluga

- jamstvo za uredno izvršenje ugovora

 

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 04/07/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 04/07/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, Zagreb

 

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

 

Alica Tomaš

Sniježana Posavec

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

 

Nema

 

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/06/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: