Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.04.2024. 14:55

(pregovarački postupak) Nabavka usluga održavanja software-skog dijela sistema nadzora i upravljanja prometom na svim dionicama autoceste A1

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.04.2024.
INFORMACIJE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE
OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

266-4-2-59-20-5/24


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227691540005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Amra Kahrimanović
Adresa Adema Buća 20
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 512-300
Faks (036) 512-301
Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa www.jpautoceste.ba

I 2. Adresa za prijem zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem zahtjeva za učešće

I 3. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem zahtjeva za učešće

I 4. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 4.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 4.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 4.c. Djelatnost

Ostalo

I 5. Zajednička nabavka

Ne

I 6. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje software-skog dijela Sistema nadzora i upravljanja prometom na svim dionicama autoceste A1

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje software-skog dijela Sistema nadzora i upravljanja prometom na svim dionicama autoceste A1, svemu prema
Tehničkoj specifikaciji usluga datoj u Aneku 4 tenderske dokumentacije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50324100-3 Usluge održavanja sistema

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5700000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Izgrađene dionice autoceste A1

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

36 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema tenderskoj dokumentaciji

III 2. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 3. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Zahtijeva se u skladu sa članom 46. Zakona o javnim nabavkama.

III 4. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se .

III 5. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Zahtijeva se u skladu sa članom 50. Zakona o javnim nabavkama.

III 7. Rezervisan ugovor

Ne

III 8. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 8.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 8.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

IV 2. Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

IV 2.a. Broj postupka koji je prethodio ovom postupkuIV 3. Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

S obzirom da se u konkretnom slučaju radi o zaštiti ekskluzivnih prava, shodno članu 21. tačka c) Zakona o javnim
nabavkama, pokrenut je pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci i vodit će se sa ponuđačem „BS
TELECOM SOLUTIONS“ d.o.o. Sarajevo, koji je jedini i isključivi proizvođač software-skog dijela sistema za održavanje
daljinskog upravljanja i nadzora autoceste, jedini i isključivi vlasnik licence za održavanje software-skog dijela sistema, te
trenutno jedini ovlašten za održavanje i dogradnju implementiranog sistema na području Bosne i Hercegovine, pod nazivom
BS Husky sistem za daljinsko upravljanje i nadzor autocesta i cesta.

IV 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 5. Uslovi preuzimanja/prijem zahtjeva za učešće

IV 5.a. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije za zahtjev za učešće

16.04.2024.

IV 5.b. Rok za prijem zahtjeva za učešće

17.04.2024. 13:00ANEKS A


I 2. Adresa za prijem zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Amra Kahrimanović
Adresa Hamdije Kreševljakovića broj 19
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 277-911
Faks (033) 277-942
Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa www.jpautoceste.ba
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba) sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: