Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga kontrole zdravstvene ispravnosti vode za 2016/2017. godinu

Datum objave: 20.07.2016. 14:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.07.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

42-7-2-7-3-12/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "VODOVOD" D.O.O. BIHAĆ
IDB/JIB 4263372080006
Kontakt osoba Amir Plavulj
Adresa Ivana Frane Jukića b.b.
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 318-250
Faks (037) 350-614
Elektronska pošta amir.plavulj@vodovod-bihac.ba
Internet adresa http://www.vodovod-bihac.ba/

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Bihać

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge:KONTROLA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE za 2016/2017. godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge: "Kontrola zdravstvene ispravnosti vode"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71900000-7 Laboratorijske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definirana u TD.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Administrativne granice grada Bihaća.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definirani u TD.

III 4. Ograničenja za učešće

Definirani u TD.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definirani u TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definirani u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definirani u TD.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

8.8.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.8.2016. 10:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.8.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto JP"Vodovod" doo Bihać, Ivana Frane Jukića bb, 77000 Bihać

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Preuzimanje TD sa Portala javnih nabavki.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: