Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(pregovarački postupak) Nabavka usluga - Izbor sportiste godine u Republici Srpskoj

Datum objave: 22.12.2016. 12:07 / Izvor: Akta.ba, 21.12.2016.

Broj: 06-3758/16

Datum: 19.12.2016.

„GLAS SRPSKI" d.o.o. Banja Luka

 

 

PREDMET: Poziv za učestvovanje u pregovaračkom postupku (bez objave obavještenja) i dostavljanje inicijalne ponude za nabavku usluga - Izbor sportiste godine u Republici Srpskoj.

 

Poštovani,

Na osnovu člana 21. stav (c) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), Pravilikna o javnim nabavkama, član 35. stav 1.(v) i na osnovu Odluke o pokretanju postupka nabavke, broj: UP-608/16 od 18.11.2016. godine, upućujemo Vam ovaj poziv za dostavljanje inicijalne ponude u pregovaračkom postupku za nabavku usluga - Izbor sportiste godine u Republici Srpskoj.

1.1 Nema privrednih subjekata sa kojima je ugovorni organ u sukobu interesa.

 

1.2 Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, ponuđač je dužni dostaviti:

a) Popunjen Obrazac za dostavljanje ponude - usluge, koja je data u dokumentaciji zahtjeva za dostavljanje ponuda - Aneks 1.

b) Ponudu sačinjenu na Obrascu za cijenu ponude koju je ponuđač dužan popuniti, potpisati i ovjeriti sa cijenom bez obračunatog PDV-a, kako je dato u tenderskoj dokumentaciji - Aneks 2.

v) U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti (član 46. Zakona) ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrovani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionapnu djelatnost, koja je u vezi s predmetom nabavke.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije

g) Posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci - Aneks 4.

 

1.3 Način podnošenja ponude i rok:

Ponuđač snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njegove ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve; onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno. Ponuda se dostavlja samo u originalu.

Rok za dostavljanje ponuda je do 23.12.2016. godine, do 14 00 časova.

Ponuda se predaju na protokol ugovornog organa, u kancelariji br. 34 ili putem pošte: na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj.. na prednjoj strani koverte mora biti navedeno:

Naziv ugovornog organa: ZP Didroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad

Adresa ugovornog organa: Ul. Svetog Save br.13, 70260 Mrkonjić Grad

 

PONUDAZA NABAVKU Navesti tačan naziv predmeta nabavke" Broj nabavke: „NE OTVARAJ"

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede slijedeće:

Naziv ponuđača

Adresa ponuđača

Ponuđač može izmijeniti ili dopuniti svoju ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

IZMJENA/DOPUNA/POVLAČENjE PONUDE ZA NABAVKU PRAVNIH USLUGA „Navesti tačan naziv predmeta nabavke" Broj nabavke: „NE OTVARAJ"

 

1.4 Mjesto, vrijeme i način otvaranja ponude:

Naručilac će nakon isteka roka za prijem ponude izvršiti otvaranje i analizu iste i obavjestiti će ponuđača o ishodu postupka nabavke te Odluku objaviti na svojoj stranici.

ANEKSI

ANEKS 1 - Obrazac za dostavljanje ponude

ANEKS 2 - Obrazac za cijenu ponude - Specifikacija usluga

ANEKS 3 - Izjava u vezi sa članom 52. Zakona

ANEKS 4 - Nacrt ugovora

S poštovanjem.

Dostavljeno:

Naslovu;

Direktoru Preduzeća;

Evidenciji;

A r h i v a.

D i r e k t o r:

Mr Kesić Nedeljko

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: