Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga isporuke električne energije u 2017. i 2018. godini za potrebe Poslovnice Kalinovik

Datum objave: 13.02.2017. 11:25 / Izvor: Akta.ba, 08.02.2017.

FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE

Broj: IZ-88/2017-2

Datum: 08.02.2017. godine

 

Na osnovu člana 22. stav (1) tačka 12) Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 31/16) i člana 18. stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), a u vezi sa članom 10. stav (1) tačka d) istog, Plana nabavki Fonda za 2017. godinu, rješavajući po Zahtjevu Filijale Istočno Sarajevo broj: 96-581/17 od 27.01.2017. godine, Direktor Fonda donosi

 

Odluku

o pokretanju postupka nabavke usluga isporuke električne energije koje su izuzete od primjene odredaba Zakona o javnim nabavkama

 

I

Odobrava se pokretanje postupka nabavke usluga isporuke električne energije u 2017. i 2018. godini za potrebe Poslovnice Kalinovik Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, a koje su, u skladu sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama BiH izuzete od primjene odredaba ovog zakona. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 1.050,00 KM. Oznaka i naziv iz JRJN 09310000-5 (električna energija).

II

Odlukom je obuhvaćena nabavka predmetnih usluga u periodu 01.01.2017.-31.12.2018. godine.

III

Dio sredstava za nabavku usluga iz tačke 1. ove odluke obezbijeđen je na poziciji 412211 Budžeta Republike Srpske za 2017. godinu, dok će preostali dio sredstava biti obezbijeđen budžetom Republike Srpske za 2018. godinu.

IV

U cilju realizacije ove odluke u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima zaključiće se ugovor sa preduzećem MH „ERS" MP AD Trebinje, ZP „Elektrodistribucija" AD Pale, JIB: 4400570050004.

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na internet stranici Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

Obrazloženje

Filijala Istočno Sarajevo podnijela je Zahtjev broj: 96-581/17 od 27.01.2017. godine radi nabavke usluga isporuke električne energije u 2017. i. 2018. godini za potrebe Poslovnice Kalinovik. 

Razmatrajući predmetni Zahtjev, prije svega, utvrđeno je da je nabavka predmetnih usluga planirana na poziciji U-Z. Plana nabavki Fonda za 2017. godinu broj: 0-877/2016-10 od 28.12.2016. godine i da je za ove usluge dio finansijskih sredstava obezbijeđen Bucetom Republike Srpske za 2017. godinu, dok će preostali dio biti obezbijeđen budžetom Republike Srpske za 2018. godinu.

Ispitujući dalje Zahtjev, u smislu odredaba člana 10. Zakona o javnim nabavkama, ustanovljeno je da su ispunjene pretpostavke za izuzeće od obaveze provođenja nabavke.

Naime, pomenutim članom Zakona, u stavu (1) tačka d) definisano je da se od ovog zakona izuzimaju i ugovori o nabavci prirodnih i zakonskih monopola, a koji mogu, između ostalog, uključiti nabavku električne energije do otvaranja tržišta za konkurenciju.

Isporuka električne energije, u skladu sa članom 4. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električne energije - prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 90/12; u daljem tekstu: Opšti uslovi), označava prenos električne energije do kupca ili krajnjeg kupca, odnosno iredaju električne energije iz objekta jednog elektroenergetskog subjekta u objekat drugog elektroenergetskog subjekta ili krajnjeg kupca. Članom 48. Opštih uslova definisano je da snabdijevanje obezbjeđuju korisnici dozvole za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH izdate od strane Regulatorie komisije i korisnici dozvole za snabdijevanje električnom energijom drugog reda izdate od strane FERK-a.

Uzimajući u obzir pomenuto, te činjenicu da je u predmetnom zahtjevu Filijale Istočno Sarajevo, između ostalog, navedeno da je ispitivanjem tržišta ustanovljeno da na području koje pokriva Poslovnica Kalinovik ne postoji konkurencija za ovu vrstu usluge, utvrđeno je da su ispunjene pretpostavke za izuzeće od obaveze provođenja nabavke u skladu sa odredbama člana 10. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH, sve dok ova usluga ne bude dostupna na relevantnom tržištu od strane više ponuđača.

Ova odluka predstavlja deklarativni upravni akt kojim se u konkretnom slučaju potvrđuje monopolistički položaj MH „ERS" MP AD Trebinje, ZP „Elektro- distribucija" AD Pale.

Cijeneći sve navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: