Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu u 2017.godini

Datum objave: 13.02.2017. 12:52 / Izvor: Akta.ba, 10.02.2017.

Regulatorna agencija za komunikacije BiH Sarajevo

 

Broj: 04-16-6-3641-2/16

Datum: 30.12.2016. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA HOTELSKI SMJEŠTAJ U ZEMLJI I INOSTRANSTVU ZA POTREBE REGULATORNE AGENCIJE ZA KOMUNIKACIJE U 2017. GODINI

 

Naziv ugovornog organa:

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE

 

Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

HOTELSKE USLUGE U ZEMLJI I INOSTRANSTVU - Usluge smještaja u jednokrevetnim sobama (noćenje s doručkom) pružaju se sukcesivno, po potrebi. Korespodencija između Ugovornog organa i Pružatelja usluga koja se odnosi na ponude (narudžbe, rezervacije, potvrde usluga i si.) odvijat će se pisanim putem (telefax. e-mail i si.).

Kao ponuda za hotelski smještaj u inostranstvu smatra se tiskani izvod sa relevantnih internetskih pretraživača (booking. tripadvisor, hoteli i si.)

 

Period za koji se zaključuje ugovor:

UGOVORI SE ZAKLJUČUJU TOKOM 2017.GODINE

 

Procijenjena vrijednost nabavke:

150.000.00 KM sa PDV-om

 

Kriterij za izbor ponude u skladu sa članom 64. Zakona:

PO SVAKOJ PRISPJELOJ PONUDI SE UTVRĐUJE

 

Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:

PREDUZEĆA REGISTROVANA ZA HOTELSKE USLUGE

 

Period važenja ponude:

Do 31.12.2017. godine

 

Način dostavljanja ponude

PUTEM POŠTE. FAXA I/ILI ELEKTRONSKI

 

Adresa na koju se ponuda dostavlja:

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE

MEHMEDA SPAHE 1 71000 Sarajevo FAX: 033/713-080

 

Datum i vrijeme za provođenje pregovaranja i/i li diskusija sa ponuđačima ako je to neophodno:

NEMA PREGOVORA

 

Vrsta i vrijednost garancije za ozbiljnost ponude ili za uredno izvršenje ugovora, ukoliko su one predviđene:

NEMA ZAHTJEVA ZA GARANCIJU

 

Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokrano izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od tri godine:

ZAKLJUČIVAĆE SE VIŠE JEDNOKRATNIH UGOVORA U 2017. GODINI

 

Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i vrijeme)

31.12.2017. U 12.00 SATI

 

Web adresa stranice ili druga internetska adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacije (ako je predviđena)

NEMA DODATNE DOKUMENTACIJE

 

o) Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

SENADA KERLA

033-250-600

skerla@rak.ba

 

S poštovanjem,

 

Predrag Kovač

Generalni direktor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: