Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga uklanjanja i smještanja pasa lutalica

Datum objave: 14.02.2017. 08:51 / Izvor: Akta.ba, 13.02.2017.

OPŠTINA DERVENTA

 

Broj: 02-404-2.5/17

Datum, 06. 02. 2017. godine

 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 39/14, u daljem tekstu: Zakon) i odredaba Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 66/16) i člana 73. Statuta opštine Derventa («Službeni glasnik opštine Derventa», broj 7/14) Načelnik opštine Derventa, raspisuje

 

POZIV

za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga „Uklanjanje i smještanje pasa lutalica"

 

1.  Naziv ugovornog organa:

Ugovorni organ:

Opština Derventa Trg oslobođenja broj 3 74400 Derventa

Identifikacioni broj:4400164060007

Telefon: +387 (0) 53 315 106

Faks: +387 (0) 53 315 105

Internet adresa: www.derventa.ba

Adresa elektronske pošte gdje ponuđači mogu tražiti informacije ili pojašnjenja vezano za tendersku dokumentaciju, odnosno čitav postupak javne nabavke: javnenabavke.derv@gmail.com

U skladu sa članom 52. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH, nema prepreka za zaključivanja ugovora sa bilo kojim ponuđačem.

Nabavka definisana Planom javnih nabavki za 2017. godinu, broj 02-402-1.1/16 od 17. 01. 2017. godine.

Broj nabavke iz Plana javnih nabavki 00270170-22.

 

2.  Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije

Predmet javne nabavke su usluge hvatanje pasa lutalica - zdravstvena zaštita i neškodljivo uklanjanje i smještaj u azil. JRJN: 98341000-5 usluge smještaja i 66162000-3 usluge skrbništva.

Usluge podrazumijevaju:

1. usluge koje su predmet ove nabavke, potrebno je izvesti stručno i kvalitetno, u svemu prema Zakonu o zaštiti i dobrobiti životinja („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 111/08) i Uputstva o formiranju i uslovima koje moraju ispunjavati higijeničarske službe („Službeni glasnik Republike Srpske" borj 23/10) i drugim propisima koji su vezani za izvršenje predmetnih usluga,

2.  organizovanje prihvatilište za pse na području opštine koje ispunjava propisane uslove utvrđene važećim propisima,

3.  ugovara smještaj pasa u azil, ukoliko se pojavi potreba za daljim tretmanom pasa,

4. u svemu pridržava veterinarsko - sanitarnih propisa i primjenjuje opšte sanitarne mjere,

5. postupi prioritetno po nalogu Naručioca, a u slučaju da dobije poziv građana za intervenciju, dužan je odmah obavjestiti Nadzornog organa,

6. otklanjanje svih nedostatke koje uoči Nadzorni organ prilikom vršenja nadzora nad izvršenjm usluga i

7. da Izvršilac usluge posjeduje kadrovsku i tehničku opremljenost potrebnu za vršennje predmetnih usluga.

 

3.  Procijenjena vrijednost nabavke za period u kojem će se nabavljati predmetna usluga:

Procijenjena vrijednost ugovora je 8.547,00 KM bez PDV-a (10.000,00 KM sa PDV-om). Ugovor će se zaključiti jednokratno.

 

4. Kriterijum za izbor ponude:

Po svakoj prispjeloj ponudi se utvrđuje.

 

5. Izjava iz člana 52. stav (2) Zakona:

Izjava iz člana 52. stav (2) Zakona ne traži se, ali ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko ponuđač sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa dao ili je spreman da da mito, u obliku novčanih sredstava ili u bilo kojem nenovčanom obliku, sa ciljem ostvarivanja uticaja na radnju, odluku ili tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi informisati ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju takve ponude sa razlozima odbijanja.

 

6.  Način dostavljanja ponude

Ponude mogu dostavljati elektronski, faksom ili putem pošte.

 

7. Adresa na koju se ponuda dostavlja

Ugovorni organ: Opština Derventa

Ulica i broj: Trg oslobođenja broj 3, 74400 Derventa.

 

8. Da li se ugovor zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od četiri godine.

Ugovor se zaključuje jednokratno nakon okončanja postupka javne nabavke.

 

9. Datum i vrijeme za provođenje pregovora i/ili diskusija sa ponuđačima

Pregovaranja nema

 

10.  Veb adresa stranice ili druge internet adrese na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija (ako je dodatna dokumentacija predviđena).

Ovaj poziv je objavljen na internet stranici Opštine Derventa - ššš.^eguepEa.ća S obzirom da ugovorni organ ne raspolaže podacima koji su ponuđači preuzeli poziv sa navedene internet stranice, sve eventualne izmjene, dopune ili pojašnjenja će biti objavljena na istoj, te će se ponuđači smatrati obavještenim o navedenom danom objave.

 

11. Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte. Strinić Mile

Telefon:  +387 (0)53 315 103

E-mail:  javnenabavke.derv@gmail.com

Adresa: Trg oslobođenja 3, 74400 Derventa

 

13.  Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju da ispune

Privredna društva registrovana za navedenu oblast i priznata od starane nadležne institucije.

Uz ponudu dostaviti traženi dokaz - ovjerena kopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra.

 

14. Rok važenja ponude (opcija ponude)

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30. 05. 2017. godine.

Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u ovom pozivu, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.

 

15.  Vrstu i vrijednost garancije za ozbiljnost ponude ili za uredno izvršenje ugovora.

Naveden garancije se ne traže.

 

16.  Krajnji rok za dostavljanje ponude.

Ponude se mogu dostavljati do 06. 03. 2017. godine do 9 časova. Ugovorni organ neće vršiti pregovore.

 

17.  Obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovorni organ proslijediće obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača i postaviti dobrovoljno eh-ante obavještenje na Portalu javnih nabavki.

 

18. Informacije o zaštiti prava ponuđača

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka izvršio povredu odredaba Zakonskih ili podzakonskih akata, pravo na žalbu ponuđača se može iskoristiti na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

 

15. Aneksi:

Aneks 1 - obrazac za ponudu, Aneks 2 - obrazac za cijenu ponude, Aneks 3 - povjerljive informacije, Aneks 4 - nacrt ugovora i

Aneks 5 - izjava o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

Preuzmite http://www.derventa.ba/derventa/public/00000008901%20cir.pdf

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milorad Simić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: