Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga posluživanja u poslovnim prostorijama zgrade Uprave

Datum objave: 16.02.2017. 09:14 / Izvor: Akta.ba, 16.02.2017.

ProCredit Bank d.d. Sarajevo objavljuje:

 

POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGE POSLUŽIVANJA U POSLOVNIM PROSTORIJAMA ZGRADE UPRAVE PROCREDIT BANK DD SARAJEVO

 

- OPĆI PODACI O TRAŽIOCU USLUGE

Tražilac: ProCredit Bank dd Sarajevo

Sjedište: Franca Lehara bb 71000 Sarajevo

Kontakt telefon: ++387 33 250 950 lok. 266; Faks: ++387 33 250 971

E-mail: info@procreditbank.ba

 

- PREDMET NADMETANJA

Predmet nadmetanja je pružanje usluga posluživanja toplih i hladnih napitaka, te priprema hrane za potrebe ProCredit Bank d.d Sarajevo (u nastavku: Banka) i njenih zaposlenika, a u skladu sa tehničkom specifikacijom i ostalim traženim uslovima naznačenim u Pozivu.

Usluge se pružaju u poslovnim prostorijama površine cca 50m2 koje se nalaze u zgradi Uprave Banke na adresi Franca Lehara bb (u daljem tekstu:„Ka/efe/7/a").

 

- USLOVI UGOVORA

Ugovor o pružanju usluga posluživanja se zaključuje na period od 1 (jedne) godine, računajući od dana zaključivanja ugovora o korištenju prostora i pružanju usluga posluživanja sa Ponuđačem (U daljem tekstu: Ponuđač ili Korisnik, u zavisnosti od konteksta).

Kafeterija se ustupa na korištenje potpuno opremljena, sa potrebnim kuhinjskim elementima i električnim uređajima.

Prostorije se ustupaju na korištenje bez naknade, a Banka snosi troškove za utrošenu električnu energiju, PTT usluge, vodu, čišćenje i tekuće održavanje poslovnog prostora.

Nabavka asortimana neophodnog za pružanje ugovorenih usluga vrši se o vlastitom trošku i dogovoru Korisnika sa dobavljačima, uvažavajući standarde i upute ovlaštenih lica Banke.

Kod obavljanja navedenih poslova Korisnik je dužan voditi računa o higijensko-sanitarnim uslovima u skladu sa odgovarajućim propisima.

Radno vrijeme Kafeterije je od ponedjeljka do petka u periodu od 7.30 do 16.30 sati. Vikend i praznici su u pravilu neradni dani, osim ukoliko se obje strane sporazumno ne dogovore drugačije.

 

- FORMIRANJE PONUDE

Ponuda treba da sadrži cijene proizvoda koji uključuju tople i hladne napitke te hranu i snack, a prema specifikaciji koja se može preuzeti sa web stranice banke www.procreditbank.ba ili na kontakt iz tačke I Poziva, a koja čini sastavni dio ovog Poziva.

 

Cijena ponude koju prihvati Banka nakon zaključenog ugovora fiksna je za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa i ista uključuje usluge posluživanja formirane na bazi dva stalno zaposlena angažovana radnika u Kafeteriji.

Prilikom formiranja ponude, potrebno je uzeti u obzir da u prostoru Kafeterije nije dozvoljena termička obrada hrane niti je dozvoljeno u objekat Banke unositi hranu intenzivnog mirisa. Korisnik je dužan hranu pripremati van objekta i istu donositi svježe pripremljenu.

Za obavljene usluge na bazi odobrene reprezentacije, Korisnik će ispostavljati fakturu Banci u skladu sa stvarnim utroškom. Ostali korisnici usluga plaćat će posluživanje prema prihvaćenim cijenama iz ponude Korisnika, na licu mjesta, uz izdavanje fiskalnog računa.

Korisnik je obavezan voditi dnevnu, sedmičnu i mjesečnu evidenciju o pruženim uslugama reprezentacije, koju će ovjeravati korisnici tih usluga. Pregled obavljenih usluga, odnosno specifikaciju isporučene robe, Korisnik će dostavljati uz račun, svaki mjesec tokom ugovorenog perioda, koji će sadržavati ukupne količine isporučenog pića i napitaka sa ugovorenim pojedinačnim cijenama, a koje su realizovane u svrhu reprezentacije.

 

- PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća i dostavljanje ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja obavljaju registrovanu djelatnost koja uključuje djelatnost koja je predmet ovog Poziva.

 

- SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba sadržavati slijedeće:

Naziv i sjedište ponuđača, odgovorne osobe i kontakt telefon;

Izvod iz sudskog registra ne stariji od 6 (šest) mjeseci od dana oglašavanja poziva;

Izjava ponuđača da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana otvaranja ponude;

Popunjenu Specifikaciju iz Priloga 1 ovog Poziva, potpisana i ovjerena od ovlaštenog lica za zastupanje;

Datum ponude.

 

- ROK I NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

Ponude se mogu dostaviti preporučenom poštom ili se predaju lično na protokol ProCredit Bank d.d. Sarajevo adresa Franca Lehara bb Sarajevo, a rok za prijem ponuda ističe 03.03.2017 godine.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponuda za usluge posluživanja u poslovnim prostorijama zgrade uprave ProCredit Bank d.d Sarajevo - NE OTVARAJ". Ponuda i

ostala tražena dokumentacija se dostavlja u ovjerenoj kopiji u jednom primjerku i ista se ne vraća ponuđaču.

Nepotpune ponude, kao ni ponude koje stignu na protokol Banke nakon naznačenog roka neće se uzeti u razmatranje.

ProCredit Bank d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuđača.

 

 

- OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude donijeti će se u roku od 20 (dvadeset) dana od dana isteka roka za prijem ponuda. Ponuđači će biti pismeno obaviješteni o konačnim rezultatima izbora (uključujući i odluku o eventualnom poništenju).

Rok zaključenja Ugovora o pružanju usluga je 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuđača.

Ugovor se zaključuje na period od 1 godine i zaključuje se od 1.6.2017 do 31.5.2018.

U slučaju da najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u navedenom roku, sm atra se da je odustao od ponude.

 

- OBJAVA POZIVA

Obavijest o raspisivanju ovog nadmetanja objavit će se i na WEB stranici Banke.

 

 

Prilog 1

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluge opsluživanja kafeterije u poslovnim prostorijama zgrade Uprave ProCredit Bank d.d. Sarajevo

SPECIFIKACIJA TOPLI I HLADNI NAPICI I OSTALA POSLUŽIVANJA

Redni broj

Vrsta prizvoda

Ponuđena cijena sa uključenim PDV-om

Maksimalno prihvatljiva cijena sa PDV- om

1

Esspresso kafa ( isključivo Lavazza )

 

1,00

2a

Kafa sa mlijekom mala

 

1,00

2b

Kafa sa mlijekom velika

 

1,00

3a

Kafa sa šlagom mala

 

1,00

3b

Kafa sa šlagom velika

 

1,00

4

Kapučino

 

1,50

5

Ness kafa classic

 

1,00

6

Turska kafa

 

1,00

7

Caj ( kamilica, menta, voćni čaj...)

 

0,50

8

Coca cola 0,25l staklena flaša

 

1,50

9

Fanta 0,25 staklena flaša

 

1,50

10

Kisela voda 0,25l staklena flaša

 

1,00

11

Kisela voda Sensation 0,25l staklena flaša

 

1,20

12

Sokovi negazirani ( jabuka, breskva, borovnica, jagoda ...) 0,25l u staklenoj flaši

 

1,50

13

Voda negazirana 0,25l u staklenoj flaši

 

1,00

14

Cijeđeni sok (limun, narandža)

 

1,50

15

Cedevita

 

1,00

16

Jogurt voćni u čaši 180 grama

 

0,90

17

Jogurt voćni 0,33l

 

1,50

18

Jogurt u čaši 180 g.

 

0,80

19

Jogurt 0,5l

 

1,40

20

Sendvič (pileći file)

 

3,00

21

Sendvič (salama, sir, suho meso, tunjevina...)

 

3,00

22

Vegetarijanski sendvič

 

3,00

23

Hot dog (pileća viršla)

 

1,50

24

Tost (salama, sir, suho meso, tunjevina...)

 

1,50

25

Salata (pileća, tunjevina)

 

3,00

26

Palačinak 1 kom. (sir, džem, Nuttela...)

 

1,00

27

Dnevna ponuda supe/čorbe

 

2,50

28

Pecivo (sir, špinat)

 

0,80

29

Kroasan sa čokoladom (pakovani)

 

1,00

30

Stapići/grisini 40 g.

 

0,50

31

Stapići/grisini 120 g.

 

1,00

32

Kikiriki 130 g.

 

2,00

33

Indijski orah 130 g.

 

3,00

34

Cokolada Milka (razne vrste)

 

2,00

35

Cokolada Dorina (razne vrste)

 

2,00

36

Cokolada Kandit (razne vrste)

 

1,50

37

Bosanski lokum 80-120 grama

 

2,00

38

Napolitanke (Jaffa, Jadro ili sl.) 200 g.

 

3,00

39

Pita jabukovača (pakovana) cijena po komadu

 

1,00

40

Bombone 100 g. (razne)

 

1,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:

Cijene moraju biti izražene u KM. Ukoliko Korisnik ne može ponuditi neki od navedenih proizvoda, umjesto iskazane cijene upisuje 0 (nula).

Cijena sadrži sve naknade koje Banka treba platiti. Korisnik ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u Specifikaciji.

U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama. Jedinična cijena stavke se ne smatra tehničkom greškom i ne može se ispravljati.

Ukoliko Korisnik ponudi višu cijenu za određenu/e stavku od maksimalno dozvoljene, njegova ponuda bit će odbačena kao neprihvatljiva.

 

Sarajevo, februar 2017

ProCredit Bank d.d. Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: