Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga prevoza euro dizela (ED) i bezolovnog motornog benzina (BMB)

Datum objave: 16.02.2017. 15:41 / Izvor: Akta.ba, 16.02.2017.

Broj: 1165-17

Banja Luka, 16.02.2017.

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

RADI ODABIRA NAJPOVOUNIH TARIFA ZA PREVOZ EURO DIZELA (ED) I BEZOLOVNOG MOTORNOG BENZINA (BMB)

 

"OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka u svoje ime i za svoj račun, raspisuje javni poziv radi prikupljanja ponuda za uslugu prevoza euro dizela (ED) i bezolovnog motornog benzina (BMB).

 

I Sadržaj tenderske dokumentacije

Sadržaj tenderske dokumentacije čini:

1. Javni poziv (ovaj obrazac),

2. Tehnički zadatak

3. Obrazac - opšti podaci učesnika na tenderu,

 

II Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je prikupljanje pisanih ponuda radi izbora najpovoljnijih tarifa za prevoz euro dizela (ED) i bezolovnog motornog benzina (BMB) na relaciji: Brod - RITE Ugljevik

u skladu sa uslovima iz tehničkog zadatka koji se nalazi u prilogu ovog javnog poziva i čini njegov sastavni dio.

 

III Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u javnom nadmetanju imaju svi Ponuđači koji ispunjavaju uslove ovog Javnog poziva koji dostave pisanu potvrdu učešća, najkasnije do 21.02.2017. godine.

 

IV SADRŽAJ PONUDE

1) Komercijalni dio ponude

2) Kvalifikacioni dio ponude

Kvalifikacioni (tehnički) dio ponude treba da sadrži sljedeće dokumente:

- puni naziv i adresa ponuđača, broj telefona i faksa, e-mail adresa, ime kontakt osobe (popuniti Obrazac - opšti podaci učesnika na tenderu u Prilogu),

- ovjerenu kopiju registracije firme, ne stariju od šest (6) mjeseci,

- uvjerenje o registraciji JIB-a za 2017. godinu (ovjerena fotokopija), izdato od strane nadležne jedinice poreske uprave,

- potvrdu o likvidnosti (original-izdate od strane poslovne banke) ne stariju od 8 dana od  datuma za dostavu ponude,

- uvjerenje (izjava) ponuđača-odgovornog lica pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nije osuđivan u sudskom postupku i nije proglašen krivim za teže krivično djelo zadnjih pet godina i da se protiv odgovornog lica ne vodi postupak zbog učinjenog prekršaja i krivični postupak,

- pisana izjava odgovornog lica ponuđača da ponuđač nije predmet stečaja ili likvidacije

- referenc listu,

- učesnik je obavezan priložiti bilans uspjeha za posljednje dvije finansijske godine (ovjerenu kopiju),

- spisak namjenskih vozila ponuđača kojima namjerava vršiti uslugu prevoza,

- kopiju saobraćajne dozvole za namjenska vozila kojima ima namjeru vršiti uslugu prevoza,

- polisa osiguranja vozila,

- ADR za vozilo,

- sertifikat o baždarenju volumetra,

- izjava o posjedovanju obavezne opreme i pribora za vozila,

- izjava da će prevoz vršiti lica koja posjeduju neophodne sertifikate za prevoz opasnih materija.

Komercijalni dio ponude treba da sadrži sljedeće:

- cijenu usluge prevoza navesti prema tehničkom zadatku iz priloga za navedenu relaciju,

- navesti rok odziva (sati po zahtjevu naručioca prevoza),

- način plaćanja-žiralno (preferiramo odgođeno plaćanje 30 dana) po izvršenoj usluzi ili kompenzacijom za naftne derivate iz „Rafinerije nafte Brod" a.d. Brod / „Rafinerije ulja Modričaua.d. Modriča po cijeni deflnisanoj važećim cjenovnikom „OPTIMA Grupe" d.o.o. Banja Luka, na dan otpreme derivata.

- rok važenja ponude (ne kraći od 90 dana od dana krajnjeg roka za podnošenje ponuda).

 

V Uputstvo ponuđaču

1) Kvalifikacioni uslovi imaju eliminatorni karakter pri ocjeni ponuda.

2) Ponuda će se smatrati validnom samo ako je urađena prema gore navedenim tačkama i opisu tražene usluge.

3) Kandidati su obavezni potvrditi svoje učešće na tenderu do 21.02.2017. godine uključujući i 21.02.2017. godine do 16 časova, na email adresu radovanovicv@optimagrupa.net

4) Sa izabranim ponuđačem, Uprava za logistiku „Optima Grupe" d.o.o. Banja Luka potpisaće Ugovor, kojim će se precizirati uslovi vršenja usluge.

 

VI Postavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju u pisanoj formi, u zapečaćenoj koverti.

Molimo odvojeno kovertirati komercijalnu i tehničku ponudu i onda i jednu i drugu zapakovati u

treću kovertu i na poleđini navesti Vašu adresu.

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte zaključno sa 28.02.2017. godine do 16,00 časova u zatvorenim kovertama na adresu: 

"OPTIMA Grupa" d.o.o.

Kralja Alfonsa XIII br. 37a 78000 BANJA LUKA

n/r Prijemna kancelarija „OPTIMA Grupa" d.o.o.

sa naznakom: Broj javnog poziva 1165-17 „Ponuda za prevoz euro dizela (ED) i bezolovnog motornog benzina (BMB) - NE OTVARATI".

Ponuđač snosi sam sve troškove vezane za podnošenje ponude.

Neoznačene, nepravilno označene ili ponude dostavljene nakon navedenog roka smatraće se nevažećim i biti će vraćene ponuđačima na adresu naznačenu na poleđini koverte.

 

VII Ocjena ponuda

Ocjena ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviće se u skladu sa internim pravilnikom „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka. 0 ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno obaviješteni.

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka zadržava pravo prihvatiti svaku ponudu ili odbiti istu, a ta kode i proglasiti JAVNI POZIV nevažećim, prije zaključivanja Ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima.

 

Kontakt osoba za tehnička pitanja:

Bojan Kovačević Tel: +387 (0)51 242 865

e-mail: kovacevicb@optimagrupa.net

 

Kontakt osoba za sve dodatne informacije:

Višnja Radovanović

Glavni specijalista u Upravi za nabavku

Tel: +387 (0)51 242 894

Mob: +387 (0)66 905 725

e-mail: radovanovicv@optimagrupa.net

 

Branka Jaćimović

Načelnik Uprave za nabavku

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: